Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder og Rogaland   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  Jæren  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    7 8  6 12 6 7 12 24  9 41
Brukers alder år 46 47  39 38 37 43 42 44  35 42
Jordbruksareal daa  157 225  150 185 225 165 183 157  241 204
  Leid daa  24 23  30 40 141 73 84 38  107 67
Eiendeler i jordbruket NOK  1224990 1534547  1722225 2050072 1739399 2265694 2071408 1807530  2285086 1950911
  Varelager NOK  69796 75884  70485 83854 71243 64914 65560 68188  86781 77377
  Buskap NOK  274749 337444  325060 355364 272078 351138 314369 323544  371874 337241
  Maskiner og redskap NOK  130081 166921  93243 101696 111342 67088 79056 94063  99620 107498
  Traktor NOK  95403 105728  77963 94435 193312 115486 102289 100974  145695 112220
  Driftsbygninger NOK  502800 598253  902946 1017537 857346 1446086 1295479 1004836  1150757 1026781
  Jord, veg, osv. NOK  152161 250318  252528 397187 234078 220981 214654 215925  430358 289794
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3320 3677  3258 3517 3954 3856 3992 3557  4090 3828
  Familien timer  2720 2705  2453 2612 3145 2985 3022 2839  3012 2886
Arealbruk:               
  Korn daa  6,0 17,8  12,0 15,7 10,0 3,7 11,9 9,6  19,6 15,2
  Poteter daa  0,4 0,3  0,9 2,5  0,4 0,2 0,4  2,8 0,9
  Grovfôr og beite daa  150,9 206,8  136,6 166,5 215,3 157,6 168,3 146,4  217,8 187,1
  Annet daa     0,4 0,6  2,9 2,2 0,9  0,6 0,8
Avlinger pr daa:               
  Korn kg  577 466  564 555 241 350 213 442  445 390
  Poteter kg  1900 1900  3345 2898  900 900 2419  2800 2687
  Grovfôr og beite FEm  414 382  565 533 331 406 376 454  422 416
  I alt FEm  420 389  567 535 327 397 361 451  425 413
Storfe- og svinehold:               
  Årskyr stk  12,4 15,8  16,3 18,8 11,2 12,6 12,1 13,4  18,5 15,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  22,7 28,5  23,2 25,8 19,2 19,2 19,3 21,3  27,8 23,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,4 5,0  3,3 4,2 2,5 4,4 3,4 4,3  4,9 4,1
  Melk/årsku kg  6227 6307  6745 6641 6820 6241 6194 6389  6637 6416
  Omsatt melk l  66176 86891  96822 111738 67875 67950 65220 74184  111163 85853
  Grovfôr/årsku daa  12,2 13,1  8,4 8,9 19,2 12,5 13,9 11,0  11,8 12,3
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  9,9 8,7  13,2 15,4 6,4 22,7 20,8 16,2  12,2 14,6
  Smågriskull stk  23 20  36 43 15 57 45 39  32 34
  Salgbare smågriser stk  293 257  362 373 136 513 408 391  255 320
  Omsatt slaktesvin stk  106 264  217 248 384 378 281 258  368 287
  Innkjøp av svin NOK  12415 159839  57051 89868 171234 103444 76106 63599  186246 118449
Priser:               
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,33 3,35  3,36 3,30 3,36 3,38 3,40 3,36  3,36 3,38
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,52 25,03  25,14 25,05 25,31 25,17 24,85 24,98  25,16 25,37
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,98 30,72  30,96 30,73 30,23 31,14 30,75 30,99  30,59 30,70
  Slaktesvin NOK/kg  19,88 20,15  20,06 19,99 19,39 20,29 20,35 20,03  19,67 20,03
  Smågris, salg NOK/stk  736 736  767 767 678 746 746 751  767 754
Produksjonsinntekt melk NOK  220328 290916  325008 368693 227952 229494 221759 249611  373547 289825
  Driftstilskudd NOK  47143 48125  55000 54583 55000 55000 55000 52708  54444 53537
  Distriktstilskudd, melk NOK  13425 15104  3445 3936 14463 23145 22539 12777  12515 13638
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  33492 43364  40420 52586 30715 31346 32720 35485  55985 42921
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  69832 89303  45043 67002 38548 47778 38285 56058  75889 61123
  Tilskudd kjøtt NOK  22888 31298  7257 10320 16727 19366 17031 16629  17873 18193
Produksjonsinntekt livdyr, storfe NOK  509 1783  23372 17404 17092 10037 12100 10218  17976 12252
Produksjonsinntekt smågris NOK  172399 150849  131541 139470 7651 148447 111524 137644  65534 108994
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  136713 414476  347092 402548 550717 605583 454540 392810  584101 452588
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  14071 12312  53054 57017 17409 47042 65222 37021  44089 42783
Annet husdyrhold NOK  9142 8000   999 26079 2620 3062 3721  2093 6490
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  754 659  586 547 488 720 617 699  513 595
Dekningsbidrag/daa NOK  3756 3152  4775 4136 2767 4934 3885 4415  3269 3512
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 159772 169264  235593 207783 159112 199066 159768 190626  174778 169701
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 142639 143236  231657 200313 147634 208184 162751 184541  168671 158207
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  91625 90626  177828 152506 105893 163102 121769 132168  126149 112430

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015