Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder og Rogaland   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  Jæren  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 7  6 13 6 9 15 26  8 6 42
Brukers alder år 48 48  43 41 40 44 41 45  37 38 43
Jordbruksareal daa  175 175  164 230 203 169 214 166  242 394 210
  Leid daa  37 37  35 47 92 88 107 55  46 200 72
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1272,4 1272,4  2278,0 2794,3 1933,7 2375,4 2734,2 1949,3  3810,7 2791,0 2405,8
  Varelager 1000 NOK  77,8 77,8  84,9 105,3 69,6 67,4 74,8 71,2  98,7 122,9 83,7
  Buskap 1000 NOK  306,1 306,1  438,3 485,0 345,0 366,9 351,0 356,4  494,9 424,8 386,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  137,1 137,1  81,5 133,3 125,1 69,0 113,8 92,1  170,8 212,5 124,8
  Traktor 1000 NOK  60,8 60,8  130,3 177,1 111,9 148,9 148,8 110,7  193,6 193,6 134,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  504,0 504,0  1208,7 1419,2 968,1 1446,5 1756,5 1056,2  2294,5 1441,0 1338,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  186,6 186,6  334,3 474,5 313,9 276,5 289,4 262,8  558,2 396,2 338,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3228 3228  3544 3887 4507 4107 4179 3736  4417 4779 3980
  Familien timer  2720 2720  2612 2781 3706 3036 3134 2920  3439 3189 3034
Arealbruk:                
  Korn daa  2,9 2,9  29,5 22,8 5,0 0,7 18,3 7,8  3,8 64,5 14,8
  Poteter daa  0,4 0,4  1,1 3,4 0,1 0,1 0,1 0,4  4,4 0,4 1,2
  Grovfôr og beite daa  171,6 171,6  133,7 203,8 197,8 166,2 194,1 157,5  233,3 329,1 193,3
  Annet daa        1,8 1,1 0,6    0,4
Avlinger pr daa:                
  Korn kg  632 632  628 580 217 201 229 616  217 315 409
  Poteter kg  1900 1900  2242 2694 2000 1000 1000 2035  2845 1600 2610
  Grovfôr og beite FEm  384 384  682 577 384 374 351 439  456 395 435
  I alt FEm  389 389  671 578 380 369 339 446  455 381 433
Storfe- og svinehold:                
  Årskyr stk  13,7 13,7  20,2 23,1 12,5 13,6 14,0 15,0  21,4 19,2 16,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,0 24,0  28,6 35,8 17,1 20,3 21,1 22,6  31,5 34,0 25,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,6 5,6  1,8 5,2 2,8 3,3 3,0 3,8  5,3 6,8 4,3
  Melk/årsku kg  6093 6093  6604 6893 6253 6643 6388 6382  6500 7049 6528
  Omsatt melk l  73185 73185  117302 141145 69458 79869 78675 84255  123670 120541 95793
  Melkekvote l  71707 71707  116023 140475 71945 78607 77782 83823  123279 121813 95386
  Grovfôr/årsku daa  12,5 12,5  6,6 8,8 15,8 12,3 13,9 10,5  10,9 17,1 11,7
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  7,0 7,0  22,7 20,7 4,8 25,1 22,0 17,8  17,9 8,8 16,7
  Smågriskull stk  16 16  53 39 10 46 39 36  28 8 31
  Salgbare smågriser stk  154 154  539 387 92 474 382 365  269 54 304
  Omsatt slaktesvin stk  135 135  224 219 424 299 278 240  404 231 259
  Innkjøp av svin 1000 NOK  88,1 88,1  64,1 148,9 292,2 85,2 116,1 80,1  332,0 207,2 144,3
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,31 3,31  3,54 3,56 3,42 3,48 3,53 3,46  3,62 3,53 3,50
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,97 24,97  27,05 27,08 24,91 26,70 26,92 26,16  26,40 27,75 26,60
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,10 31,10  30,63 31,68 31,76 31,80 32,86 31,35  31,70 33,01 31,94
  Slaktesvin NOK/kg  21,85 21,85  21,91 21,86 21,73 21,43 21,52 21,68  22,11 21,05 21,72
  Smågris, salg NOK/stk  782 782  776 794  784 774 779  829 371 784
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  242,4 242,4  415,6 502,4 237,7 277,7 278,0 291,6  447,1 425,6 335,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 59,0  49,2 45,4 57,7 57,4 58,0 56,4  50,6 49,2 54,4
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK  16,5 16,5  9,8 17,6 9,6 22,8 23,4 15,7  17,5 32,3 18,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  35,4 35,4  66,7 74,2 22,0 42,7 52,0 43,5  72,6 68,0 51,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  85,0 85,0  22,5 86,0 61,7 44,6 65,1 52,8  95,2 159,3 76,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  19,6 19,6  2,5 5,2 12,6 16,7 19,1 13,0  13,3 19,7 13,7
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  6,7 6,7  37,5 28,8 8,9 15,3 15,5 16,9  16,1 20,5 16,8
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  97,7 97,7  256,7 203,1 5,0 156,9 120,7 143,0  110,0 2,2 124,3
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  239,2 239,2  395,0 369,7 739,3 518,7 486,1 410,2  700,7 407,4 446,0
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  39,4 39,4  45,5 65,5 7,2 29,6 43,0 33,8  62,4 62,0 43,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  13,4 13,4  6,8 10,8 45,8 12,4 20,3 10,8  24,7 55,2 19,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  0,7 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,5 3,5  5,6 3,9 3,3 4,8 3,6 4,5  3,4 2,3 3,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 198,2 198,2  271,5 191,2 121,8 188,3 140,3 199,2  74,8 142,5 160,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 192,0 192,0  269,2 170,9 103,4 188,0 130,9 192,0  40,9 126,4 145,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  157,0 157,0  227,2 145,2 85,7 166,2 111,1 160,1  34,3 100,8 119,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015