Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    11 8  14 19 12 40
Brukers alder år 41 44  43 46 40 44
Jordbruksareal daa  223 178  201 165 239 213
  Leid daa  56 93  89 60 53 66
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3362,7 2225,6  2751,8 1898,9 3679,3 2607,7
  Varelager 1000 NOK  94,3 77,0  83,2 71,5 92,5 84,6
  Buskap 1000 NOK  442,9 321,7  320,6 314,3 406,2 345,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  131,7 95,3  118,1 78,4 155,7 117,6
  Traktor 1000 NOK  185,2 176,7  175,4 124,2 194,1 144,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  1965,2 1248,5  1755,7 973,9 2384,8 1550,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  543,4 306,3  298,8 336,7 446,0 365,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3589 3783  4023 3730 4108 3856
  Familien timer  2593 2666  3013 2836 3254 2952
Arealbruk:          
  Korn daa  16,8   9,6 10,9 11,7 17,9
  Poteter daa  1,2 0,3  0,1 0,6 0,6 0,5
  Grovfôr og beite daa  205,0 175,8  190,0 152,3 227,1 194,7
  Annet daa  0,1 2,0  1,2 0,9  0,5
Avlinger pr daa:          
  Korn kg  500   147 427 567 424
  Poteter kg  2562 750  750 2048 2333 2167
  Grovfôr og beite FEm  546 387  369 470 448 430
  I alt FEm  542 382  356 465 454 429
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  21,2 14,8  15,0 15,3 19,0 16,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  32,9 21,9  21,3 23,1 28,7 26,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,6 3,3  3,0 4,3 3,7 3,9
  Melk/årsku kg  6889 6559  6365 6548 6410 6618
  Omsatt melk l  129733 85854  82855 87477 106395 95973
  Melkekvote l  128563 85327  81744 86572 106364 95193
  Grovfôr/årsku daa  9,7 11,9  12,7 9,9 12,0 11,8
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  31,6 22,7  23,4 17,0 26,8 19,6
  Smågriskull stk  43 43  45 38 34 34
  Salgbare smågriser stk  446 446  457 399 379 358
  Omsatt slaktesvin stk  256 354  320 268 467 298
  Innkjøp av svin 1000 NOK  160,9 82,1  78,7 54,4 277,5 126,7
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,49 3,46  3,52 3,42 3,51 3,46
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,76 28,48  28,45 28,14 27,86 27,98
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,02 32,95  33,61 33,13 33,72 33,21
  Slaktesvin NOK/kg  20,42 21,12  21,17 21,10 20,31 20,68
  Smågris, salg NOK/stk  710 675  673 669 740 695
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  452,6 297,0  291,4 299,3 373,8 331,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 59,0  59,0 59,3 59,0 59,3
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   23,7  24,1 14,1 9,7 14,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  53,0 42,0  44,8 37,4 55,6 45,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  77,1 45,1  46,8 57,3 77,4 69,6
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   20,9  17,4 12,2 9,4 11,6
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  24,5 17,5  15,7 18,5 18,4 16,4
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  208,5 81,4  104,5 107,9 158,4 123,4
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  383,5 529,1  458,8 386,8 658,5 423,8
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  189,4 25,0  64,2 26,8 184,9 81,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  9,7   3,8 6,4 15,5 9,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,5 0,8 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,9 4,4  3,9 4,3 3,9 3,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 200,5 204,3  173,8 180,2 202,5 177,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 187,3 185,0  157,7 162,3 193,3 161,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  155,5 161,2  133,7 133,9 164,9 132,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015