Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 9  18 18 7 8 35
Brukers alder år 38 45  43 46 36 40 43
Jordbruksareal daa  304 165  219 163 251 359 237
  Leid daa  112 76  86 67 40 141 86
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5114,8 2554,0  3095,7 2239,1 4018,5 4739,4 3302,3
  Varelager 1000 NOK  118,7 79,6  82,8 71,2 101,9 119,7 90,7
  Buskap 1000 NOK  590,8 324,7  359,0 320,1 523,9 456,1 400,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  185,1 111,0  123,2 102,3 147,1 234,4 143,0
  Traktor 1000 NOK  209,6 188,5  191,3 105,2 198,9 261,6 163,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  3336,6 1494,8  1904,2 1310,3 2442,1 3047,8 2055,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  674,1 355,3  435,2 330,0 604,6 619,8 448,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3978 3705  4028 3709 4313 4440 4003
  Familien timer  2656 3123  3206 3055 2931 3263 3072
Arealbruk:           
  Korn daa  42,8   9,2 9,6  67,8 21,0
  Poteter daa  0,4   0,1 0,2 0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  258,9 165,3  210,2 152,9 251,1 288,6 215,1
  Annet daa  1,7    0,2  3,0 0,8
Avlinger pr daa:           
  Korn kg  582   309 546  471 487
  Poteter kg  2000   1000 2000 1000  1800
  Grovfôr og beite FEm  495 415  357 428 404 375 404
  I alt FEm  505 415  354 435 404 390 410
Storfe- og svinehold:           
  Årskyr stk  25,7 14,2  15,1 14,1 20,2 19,0 17,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  35,1 17,3  21,6 19,0 28,4 32,7 24,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,2 1,5  3,6 2,1 3,4 7,8 3,6
  Melk/årsku kg  7221 6515  6307 6549 6468 6818 6670
  Omsatt melk l  165840 83546  85364 82031 116813 115959 103615
  Melkekvote l  167639 84640  90456 83092 131782 116230 107229
  Grovfôr/årsku daa  10,1 11,6  13,9 10,8 12,4 15,2 12,4
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  35,6 18,7  25,6 15,9 34,1 33,4 23,9
  Smågriskull stk  72 62  51 56 55 49 54
  Salgbare smågriser stk  795 682  603 577 728 545 592
  Omsatt slaktesvin stk  586 303  339 302 695 340 391
  Innkjøp av svin 1000 NOK  409,8 26,6  44,7 33,4 440,0 89,8 134,7
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,61 3,49  3,52 3,50 3,58 3,57 3,55
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,32 29,99  29,55 29,02 28,52 29,50 28,85
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,81 33,66  34,91 34,24 33,37 34,98 34,49
  Slaktesvin NOK/kg  20,06 20,51  20,63 20,38 19,88 20,82 20,31
  Smågris, salg NOK/stk  747 660  671 646 790 697 708
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  598,2 291,2  300,2 287,5 417,7 413,9 367,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  61,1 52,8  52,8 56,9 52,8 53,5 57,2
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   26,5  26,5 17,7 15,3 23,1 17,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  81,3 45,9  50,4 43,1 70,7 64,9 56,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  68,4 22,7  50,7 36,0 56,5 110,0 57,6
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   12,4  15,0 10,0 8,4 17,6 11,0
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  35,7 30,3  22,1 29,7 18,2 16,9 24,4
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  426,8 220,8  149,3 172,5 400,0 99,3 200,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  893,7 476,8  512,0 451,0 1043,0 534,0 587,0
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  128,0 17,8  54,2 17,0 141,7 102,9 62,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,6 2,1  4,4 2,6 8,8 2,0 4,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 1,2  0,8 1,1 0,8 0,6 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,1 5,2  3,7 4,8 4,4 2,7 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 224,2 187,9  148,3 165,5 195,1 126,6 161,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 210,5 174,3  130,7 148,5 181,9 94,0 141,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  166,1 142,5  99,2 117,9 154,4 53,8 108,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015