Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 8  14 14 6 8 31
Brukers alder år 36 45  45 46 40 38 43
Jordbruksareal daa  339 167  227 169 245 380 284
  Leid daa  115 70  102 64 102 106 96
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5834,9 2212,7  3186,8 2273,2 5974,8 4450,4 3969,2
  Varelager 1000 NOK  145,1 75,1  84,4 70,1 127,6 133,8 107,1
  Buskap 1000 NOK  729,7 314,6  402,9 322,1 777,8 533,9 514,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  219,3 118,5  139,3 111,1 239,4 217,3 223,0
  Traktor 1000 NOK  257,2 159,8  200,4 148,3 174,0 296,5 226,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  3649,5 1171,2  1916,9 1246,0 4107,8 2473,8 2329,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  834,1 373,5  442,9 375,5 548,3 795,1 568,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4117 4072  4390 3755 4539 4618 4179
  Familien timer  2579 3018  3404 2774 3147 3382 3018
Arealbruk:           
  Korn daa  42,2   12,1 12,4 14,7 56,4 24,1
  Poteter daa   0,1  0,1 0,1   
  Grovfôr og beite daa  295,4 166,9  214,9 156,1 230,5 322,3 259,1
  Annet daa  1,4    0,2  1,3 0,4
Avlinger pr daa:           
  Korn kg  416   366 313 583 380 391
  Poteter kg   625  625 625   625
  Grovfôr og beite FEm  541 359  365 395 521 436 431
  I alt FEm  523 359  349 388 525 409 420
Storfe- og svinehold:           
  Årskyr stk  26,5 15,7  17,8 14,3 22,4 22,5 21,3
  Melk/årsku kg  7393 6904  6991 6613 6920 7274 6841
  Omsatt melk l  179049 99956  113374 86797 140229 149200 133217
  Melkekvote l  188029 91435  114857 82618 149723 164681 135771
  Grovfôr/årsku daa  11,2 10,6  12,1 10,9 10,3 14,3 12,2
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  51,2 20,9  29,4 18,3 71,4 26,7 30,9
  Smågriskull stk  93 53  58 57 127 40 64
  Salgbare smågriser stk  976 518  594 567 1312 439 674
  Omsatt slaktesvin stk  644 135  301 225 759 470 409
  Innkjøp av svin 1000 NOK  427,7 41,3  64,7 37,9 373,3 255,9 173,7
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,87 3,73  3,76 3,72 3,81 3,87 3,79
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,93 31,56  31,08 31,93 31,54 29,88 31,42
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  36,16 36,01  36,71 35,33 35,57 36,61 35,91
  Slaktesvin NOK/kg  21,77 22,11  22,93 22,69 22,39 22,01 22,34
  Smågris, salg NOK/stk  887 804  804 812 920 801 854
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  692,9 372,5  426,2 322,7 533,7 577,4 504,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  60,6 53,8  53,8 53,8 53,8 54,5 59,2
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   33,9  38,0 24,6 23,3 25,1 28,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  98,8 44,8  62,3 39,4 89,8 103,6 82,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  108,1 42,0  65,9 42,8 83,5 144,3 88,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   7,9  12,4 8,1 10,6 10,3 13,6
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  55,9 22,1  20,4 36,8 27,7 15,1 32,1
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  720,3 346,6  258,8 322,0 799,9 182,3 370,7
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1067,1 194,9  505,0 378,2 1303,8 788,9 695,5
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  157,2 42,2  95,2 33,0 255,0 102,4 96,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  22,6 3,7  4,0 3,0 23,1 3,3 12,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,6  0,7 0,7 1,2 0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  5,1 5,4  4,8 5,6 7,3 3,4 4,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 345,0 226,4  230,9 237,6 319,1 239,2 274,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 359,4 211,7  220,4 226,8 325,9 229,4 269,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  291,8 173,3  181,2 187,9 279,5 181,1 220,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 369,8 252,1  254,3 263,5 343,2 260,7 298,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015