Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 12  8 10 8 30
Brukers alder år 44 47  46 47 45 46
Jordbruksareal daa  327 237  168 261 392 320
  Leid daa  64 112  55 96 190 118
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6223,6 3493,3  2746,1 4254,5 5611,6 4839,3
  Varelager 1000 NOK  186,6 95,0  87,5 131,5 176,4 148,7
  Buskap 1000 NOK  869,8 474,6  418,1 585,7 794,9 652,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  286,7 218,8  190,9 271,6 294,4 319,3
  Traktor 1000 NOK  166,2 201,5  151,9 253,8 184,4 224,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  2976,9 2027,7  1466,1 2441,7 3251,4 2533,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1737,4 475,7  431,5 570,2 910,1 960,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4202 4031  3264 3960 4563 4020
  Familien timer  2729 3215  2531 3072 3154 2930
Arealbruk:          
  Korn daa  54,3 1,7  10,5 4,0 40,6 23,9
  Poteter daa  5,0     6,3 1,7
  Grovfôr og beite daa  267,8 235,1  157,5 257,4 345,6 294,2
  Annet daa        
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  511 378  532 347 436 459
  Poteter kg  2584     2584 2584
  Grovfôr og beite FEm  533 343  450 417 381 400
  I alt FEm  533 343  455 416 390 406
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  28,4 18,9  17,5 17,9 26,2 23,4
  Melk/årsku kg  7528 7433  7040 7342 7607 7270
  Omsatt melk l  192826 126845  108894 121361 180815 154826
  Melkekvote l  207179 130436  113780 124661 178199 162067
  Grovfôr/årsku daa  9,4 12,5  9,0 14,4 13,2 12,6
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  40,9 26,7  25,3 33,8 27,1 28,6
  Smågriskull stk  81 68  62 74 58 62
  Salgbare smågriser stk  797 672  604 789 586 626
  Omsatt slaktesvin stk  934 314  187 657 920 586
  Innkjøp av svin 1000 NOK  458,8 82,9  55,0 227,6 496,1 267,2
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,45 4,38  4,40 4,43 4,35 4,39
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,73 34,96  35,91 35,13 35,35 35,06
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,38 40,79  42,31 37,48 41,64 40,60
  Slaktesvin NOK/kg  23,54 23,81  23,45 23,52 23,47 23,31
  Smågris, salg NOK/stk  906 833  869 847 901 865
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  858,6 555,8  478,8 537,2 786,2 679,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  82,1 81,8  81,8 83,0 83,3 83,1
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   47,3  26,9 21,4 55,2 41,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  116,9 94,1  81,3 63,9 125,8 109,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  103,2 51,6  37,5 18,0 167,6 93,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   18,5  11,0 8,6 35,6 23,6
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  36,2 20,1  20,4 76,1 20,4 41,6
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  308,5 296,6  378,0 291,6 92,2 243,4
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1785,0 580,5  341,3 1219,0 1713,6 1073,3
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  72,4 77,8  92,1 68,3 59,3 66,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,3 3,3  0,5 17,7 1,2 10,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,9  0,7 0,8 0,9 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  5,3 5,3  6,5 5,3 4,6 4,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 309,1 264,8  333,9 297,7 302,9 303,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 310,3 251,8  327,1 288,4 302,0 299,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  309,7 234,8  301,1 271,1 315,3 288,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 334,2 291,6  366,6 324,8 326,9 330,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015