Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 6  13 7 9 11 30
Brukers alder år 46 47  48 46 49 46 47
Jordbruksareal daa  361 169  227 170 258 370 319
  Leid daa  82 66  117 66 94 171 131
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6744,8 1977,1  2498,4 2070,6 3223,9 5839,8 4509,4
  Varelager 1000 NOK  247,7 53,8  90,2 77,8 130,3 166,3 161,7
  Buskap 1000 NOK  907,5 342,2  407,1 392,7 538,3 762,5 639,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  300,3 147,9  225,3 157,1 302,0 367,5 291,8
  Traktor 1000 NOK  181,8 229,8  219,2 218,7 200,6 243,9 222,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  3347,4 849,6  1118,7 854,3 1359,6 3510,3 2266,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1760,1 353,8  437,8 370,0 693,0 789,3 927,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3879 3061  3718 2984 3672 4528 3891
  Familien timer  2701 2502  3113 2366 2940 3321 2945
Arealbruk:           
  Korn daa  28,4     5,3 14,4 14,7
  Poteter daa  5,5   0,1  0,1 5,0 1,9
  Grovfôr og beite daa  325,5 168,5  227,4 170,4 250,7 351,1 302,1
  Annet daa  1,5     1,7  0,5
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  470     250 327 419
  Poteter kg  2418   4000  4000 2418 2446
  Grovfôr og beite FEm  485 349  315 417 333 421 395
  I alt FEm  488 349  315 417 330 419 398
Storfe- og svinehold:           
  Årskyr stk  32,1 15,5  18,1 17,9 18,9 27,7 24,9
  Melk/årsku kg  7371 6266  7115 6530 7628 7499 7233
  Omsatt melk l  215718 88730  118167 104949 127743 192308 164212
  Melkekvote l  233336 105128  128650 121938 135094 194644 179441
  Grovfôr/årsku daa  10,1 10,9  12,6 9,5 13,3 12,7 12,2
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  39,6 11,3  17,2 13,9 22,8 35,6 25,4
  Smågriskull stk  68 39  47 42 63 59 53
  Salgbare smågriser stk  766 394  510 418 727 614 585
  Omsatt slaktesvin stk  978 333  263 371 452 822 587
  Innkjøp av svin 1000 NOK  552,9 96,1  86,6 96,0 302,7 441,4 328,1
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,76 4,80  4,79 4,87 4,79 4,75 4,77
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  39,70 40,39  40,63 39,79 39,22 39,24 39,31
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,64 40,85  43,96 40,86 44,69 44,60 44,13
  Slaktesvin NOK/kg  25,23 25,12  25,51 25,20 25,79 24,88 25,09
  Smågris, salg NOK/stk  930 898  854 898 873 911 890
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1027,5 426,2  565,5 510,6 612,0 914,2 782,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  106,0 111,0  111,0 110,3 109,3 110,3 109,9
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   34,4  45,9 29,5 32,1 43,2 39,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  155,3 65,2  75,9 76,8 77,2 143,8 113,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  97,2 38,6  46,0 34,4 46,9 116,7 82,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   14,9  16,1 12,8 9,3 24,9 18,3
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  62,5 24,6  35,2 26,8 49,4 51,0 45,3
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  278,5 124,5  257,4 100,2 472,1 176,7 241,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1962,4 626,7  502,8 723,2 919,4 1565,1 1149,0
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  79,7 22,6  25,1 22,2 41,2 61,8 48,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,5 1,3  6,0 1,1 17,5 7,6 13,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,9  0,8 1,0 0,9 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  5,4 5,8  4,9 6,2 5,4 4,6 4,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 390,3 301,2  280,8 353,7 375,1 264,9 317,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 405,6 291,7  268,0 355,8 380,6 239,8 311,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  424,0 264,4  241,0 322,5 353,3 264,7 304,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 422,1 342,1  314,9 395,8 408,5 293,2 350,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015