Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  200-300  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 6  12 9 12 29
Brukers alder år 47 52  50 50 47 48
Jordbruksareal daa  371 264  252 268 389 345
  Leid daa  84 136  129 91 189 145
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  7455,2 2566,5  2560,8 3192,3 5957,2 4916,6
  Varelager 1000 NOK  226,8 140,8  120,3 144,4 193,5 181,9
  Buskap 1000 NOK  928,1 355,0  399,8 453,0 799,5 659,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  431,3 339,7  294,5 305,8 402,1 367,6
  Traktor 1000 NOK  235,6 226,0  191,5 194,6 204,5 205,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  3845,5 988,4  1104,3 1429,0 3620,8 2558,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1787,9 516,6  450,3 665,6 736,8 943,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3797 4767  4323 4183 4450 4048
  Familien timer  2684 3685  3432 3145 3314 3043
Arealbruk:          
  Korn daa  2,2 4,4  2,2 5,4 10,8 6,1
  Poteter daa   0,4  0,2 0,3  0,1
  Grovfôr og beite daa  368,7 258,7  249,1 261,8 377,8 338,2
  Annet daa   1,0  0,5 0,6  0,2
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  135 512  512 341 214 249
  Poteter kg   2800  2800 2800  2800
  Grovfôr og beite FEm  409 318  332 353 384 363
  I alt FEm  407 321  333 352 379 361
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  32,5 19,4  19,5 19,0 26,5 25,4
  Melk/årsku kg  7491 7476  7455 7375 7692 7471
  Omsatt melk l  221087 133075  133946 127894 185501 172394
  Melkekvote l  252614 139115  157592 136413 209808 192940
  Grovfôr/årsku daa  11,4 13,4  12,8 13,8 14,2 13,3
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  37,8 7,8  13,4 15,1 52,2 30,1
  Smågriskull stk  71 36  42 46 67 54
  Salgbare smågriser stk  753 408  457 517 817 617
  Omsatt slaktesvin stk  969 150  219 390 871 597
  Innkjøp av svin 1000 NOK  548,1 53,7  57,6 298,2 317,8 278,3
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,69 4,89  4,78 4,82 4,72 4,71
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,06 44,22  44,64 44,23 43,65 43,52
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,40 46,32  46,91 48,16 48,18 48,01
  Slaktesvin NOK/kg  24,87 23,02  24,25 24,37 24,89 24,72
  Smågris, salg NOK/stk  909 786  780 843 855 841
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1036,3 651,1  640,0 616,4 876,3 811,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  109,0 116,0  116,0 113,7 114,7 114,2
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   55,5  55,6 37,0 43,2 44,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  174,7 107,9  108,2 109,7 143,0 133,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  175,2 24,5  50,0 60,9 204,0 138,9
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   13,5  16,5 9,0 24,2 18,7
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  40,3 53,8  40,9 43,9 45,9 43,1
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  258,5 248,3  237,2 366,4 229,4 247,1
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1844,6 257,8  383,9 696,4 1598,0 1086,1
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  56,8 5,3  8,6 11,9 67,5 36,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  23,3   9,3  33,4 27,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 0,7  0,7 0,8 1,0 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,8 4,5  4,8 4,7 4,7 4,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 265,2 238,2  263,0 282,9 282,6 291,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 233,3 218,9  248,0 266,0 263,9 275,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  246,4 197,8  224,6 244,4 270,5 263,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 300,4 264,1  293,0 311,8 314,3 324,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015