Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  200-300  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 8  12 14 10 31
Brukers alder år 46 46  48 46 47 47
Jordbruksareal daa  346 236  241 243 365 330
  Leid daa  96 110  123 71 161 131
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6613,6 2813,4  3035,4 3442,8 5945,9 4981,4
  Varelager 1000 NOK  233,9 134,9  130,5 151,6 217,3 192,6
  Buskap 1000 NOK  985,9 395,7  401,6 505,6 811,6 715,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  368,9 364,4  388,2 326,5 477,6 368,0
  Traktor 1000 NOK  214,3 276,6  236,0 190,6 216,5 225,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  3202,6 1170,9  1389,6 1565,2 3354,0 2483,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1608,2 470,9  489,5 703,4 868,8 996,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3528 4167  3977 3747 4520 3957
  Familien timer  2717 3344  3231 2988 3299 2998
Arealbruk:          
  Korn daa  23,3 2,3  1,5 12,9 19,5 16,2
  Poteter daa   0,3  0,2 0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  323,1 232,6  239,3 229,6 345,6 313,7
  Annet daa   0,6  0,4 0,4  0,2
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  610 133  133 331 547 467
  Poteter kg   4000  4000 4000  4000
  Grovfôr og beite FEm  486 382  363 379 439 409
  I alt FEm  494 379  361 376 445 412
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  32,7 18,6  17,6 18,8 26,6 24,4
  Melk/årsku kg  8016 7400  7355 7504 8421 7796
  Omsatt melk l  238061 125354  117927 126817 205874 173669
  Melkekvote l  271264 139162  134622 141916 225305 192631
  Grovfôr/årsku daa  9,9 12,5  13,6 12,2 13,0 12,9
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  41,3 12,7  15,1 18,8 42,5 27,7
  Smågriskull stk  82 28  39 42 69 54
  Salgbare smågriser stk  956 337  436 466 961 646
  Omsatt slaktesvin stk  882 216  191 364 702 523
  Innkjøp av svin 1000 NOK  537,1 122,9  82,5 269,7 272,1 311,6
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,97 5,10  5,08 5,12 4,96 4,99
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  44,84 45,87  44,50 44,84 44,07 43,83
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,76 48,53  49,64 49,15 49,64 49,37
  Slaktesvin NOK/kg  26,02 25,35  25,71 26,12 25,89 25,73
  Smågris, salg NOK/stk  955 835  872 910 931 914
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1183,2 638,7  599,2 648,7 1020,4 866,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  115,0 122,0  122,0 120,0 120,0 121,0
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   54,5  51,5 31,8 37,0 43,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  183,9 79,3  77,2 85,3 143,8 128,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  116,7 42,0  49,1 59,1 179,0 104,6
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  7,4 16,3  15,8 11,4 28,6 22,0
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  48,6 49,8  40,5 52,3 44,2 45,5
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  370,0 182,4  276,2 283,0 355,0 286,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1839,1 410,4  361,1 751,3 1445,6 1091,4
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  90,3 15,0  16,0 31,8 52,5 40,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,7   7,7 0,3 9,7 12,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,1 0,9  0,9 0,9 1,1 1,0
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  5,5 4,9  4,9 5,0 5,3 4,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 357,6 276,7  273,1 298,7 315,3 303,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 346,0 259,5  253,8 283,2 309,5 291,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  362,1 234,4  223,8 257,2 320,6 283,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 395,8 308,1  306,4 334,0 345,1 337,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015