Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  200-300  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 8  9 10 27
Brukers alder år 47 49  47 51 49
Jordbruksareal daa  385 221  257 369 341
  Leid daa  149 123  85 169 144
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  9383,3 4664,5  6274,0 7877,7 6969,0
  Varelager 1000 NOK  335,5 136,7  188,0 289,3 241,9
  Buskap 1000 NOK  1101,7 481,2  630,4 965,0 873,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  478,3 476,2  526,7 527,7 485,5
  Traktor 1000 NOK  318,7 184,2  93,5 282,9 229,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  5151,9 2643,1  3759,8 4687,0 3847,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1997,1 743,2  1075,6 1125,9 1290,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3588 3504  3316 4221 3843
  Familien timer  2505 2700  2540 2850 2691
Arealbruk:         
  Korn daa  41,5   21,1 36,3 25,3
  Poteter daa       
  Grovfôr og beite daa  343,9 220,5  235,8 332,4 315,6
  Annet daa       
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm  415   400 416 412
  Poteter kg       
  Grovfôr og beite FEm  552 359  404 475 465
  I alt FEm  537 359  403 470 461
Storfe- og svinehold:         
  Årskyr stk  37,2 18,9  22,2 29,0 28,2
  Melk/årsku kg  8546 7608  8128 8099 7800
  Omsatt melk l  286031 132266  163556 213116 199438
  Melkekvote l  297659 144904  165248 228428 216952
  Grovfôr/årsku daa  9,2 11,7  10,6 11,5 11,2
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  46,3 12,7  25,2 40,7 33,9
  Smågriskull stk  93 51  62 58 69
  Salgbare smågriser stk  1068 712  766 809 843
  Omsatt slaktesvin stk  781 307  377 711 610
  Innkjøp av svin 1000 NOK  513,7 59,2  224,1 398,3 329,8
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,47 5,45  5,53 5,47 5,51
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,04 44,86  45,87 47,54 46,78
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,26 49,87  54,29 52,92 53,43
  Slaktesvin NOK/kg  29,12 28,81  28,42 29,30 28,65
  Smågris, salg NOK/stk  1012 922  936 1027 987
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1563,7 720,6  903,8 1166,5 1099,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  111,9 124,8  115,9 122,8 120,6
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   58,0  34,5 35,1 37,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  245,1 147,9  196,2 218,3 208,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  243,4 82,6  57,2 281,6 170,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  16,9 24,0  16,0 35,7 26,9
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  102,1 35,6  71,5 75,4 62,4
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  659,0 393,1  521,9 336,6 413,0
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1832,8 688,0  847,7 1749,6 1426,0
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  83,2 8,9  35,8 125,4 76,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  4,7   0,5 36,2 18,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,2 1,1  1,1 1,1 1,1
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  7,0 6,9  6,7 6,3 6,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 594,3 338,0  440,2 412,7 435,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 657,6 330,4  456,3 416,2 448,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  672,2 297,0  433,2 429,4 447,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 623,3 372,9  475,0 438,9 465,4