Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 8  6 11 7 28
Brukers alder år 46 50  46 52 49 49
Jordbruksareal daa  525 250  266 370 713 405
  Leid daa  221 142  90 181 316 177
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  12025,7 4716,0  6148,3 8199,3 13695,3 8390,7
  Varelager 1000 NOK  432,2 146,3  196,6 247,8 509,3 287,8
  Buskap 1000 NOK  1503,3 515,6  643,6 997,9 1853,5 1080,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  615,4 508,5  614,0 505,2 704,0 549,4
  Traktor 1000 NOK  486,3 224,9  202,9 240,3 535,1 314,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  5818,1 2533,9  2977,7 5025,2 6288,7 4332,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  3170,3 786,8  1513,5 1183,0 3804,6 1826,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4255 3454  3476 4251 5075 4107
  Familien timer  2892 2469  2685 3034 3132 2817
Arealbruk:          
  Korn daa  45,5   19,5 26,1 52,1 27,5
  Poteter daa  10,5     16,4 4,1
  Grovfôr og beite daa  469,2 250,3  246,2 344,3 644,1 373,5
  Annet daa        
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  405   432 388 395 398
  Poteter kg  2000     2000 2000
  Grovfôr og beite FEm  566 291  432 409 495 456
  I alt FEm  550 291  432 408 487 452
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  48,1 19,6  24,7 29,7 56,1 33,7
  Melk/årsku kg  8237 7702  8051 8239 7572 7790
  Omsatt melk l  357134 139187  177491 222793 387445 238641
  Melkekvote l  401251 147237  185830 228805 450676 260395
  Grovfôr/årsku daa  9,8 12,8  10,0 11,6 11,5 11,1
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  35,5 16,1  19,8 43,9 27,6 32,3
  Smågriskull stk  75 55  58 67 59 63
  Salgbare smågriser stk  736 668  615 789 555 696
  Omsatt slaktesvin stk  852 277  294 536 1214 647
  Innkjøp av svin 1000 NOK  614,2 62,2  98,3 151,1 1148,7 379,0
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,72 5,50  5,66 5,56 5,73 5,66
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,51 48,12  47,56 48,06 49,76 48,89
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,87 51,57  49,38 52,75 49,29 50,77
  Slaktesvin NOK/kg  27,42 27,82  27,41 27,43 26,85 27,19
  Smågris, salg NOK/stk  975 882  893 935 1001 939
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  2042,8 765,4  1004,5 1239,5 2219,3 1349,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  125,1 132,1  129,7 130,9 128,2 129,9
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   60,0  18,8 53,9 41,9 39,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  404,9 107,3  151,5 156,3 522,2 243,1
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  525,9 69,7  44,7 333,0 683,4 323,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  28,3 20,4  9,6 54,1 51,5 39,0
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  114,1 62,2  73,7 144,3 126,4 105,4
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  357,4 367,7  302,6 330,8 292,5 307,7
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  2037,9 582,6  676,4 1250,4 2710,9 1466,8
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  74,1 25,6  35,0 62,9 48,9 52,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  5,3    19,2 29,4 14,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,1 1,1  1,3 1,1 1,0 1,1
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,3 5,8  5,9 6,0 5,3 5,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 603,0 271,0  309,6 334,9 566,2 416,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 673,4 241,8  261,0 301,0 673,9 418,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  666,9 202,4  231,3 296,3 708,3 409,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 628,8 304,3  338,6 358,1 587,5 441,6