Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 7  7 10 8 27
Brukers alder år 46 50  45 49 51 48
Jordbruksareal daa  509 255  238 362 687 411
  Leid daa  203 136  69 184 281 173
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  11802,2 6351,1  5699,0 8945,9 13776,5 9086,2
  Varelager 1000 NOK  343,4 146,9  181,8 248,2 359,0 256,2
  Buskap 1000 NOK  1385,7 497,4  619,4 877,3 1684,1 1027,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  620,8 521,3  538,6 462,2 782,2 570,3
  Traktor 1000 NOK  425,5 284,7  235,0 260,9 483,7 324,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  5907,4 3889,7  2754,9 5474,4 6708,4 4788,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  3119,3 1011,1  1369,3 1623,0 3759,1 2118,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4166 3453  3185 4210 5280 4125
  Familien timer  2936 2338  2414 3069 3281 2861
Arealbruk:          
  Korn daa  32,9   17,1 29,5 34,9 25,7
  Poteter daa  5,3     8,6 2,6
  Grovfôr og beite daa  470,7 254,9  220,6 332,3 643,0 383,0
  Annet daa        
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  637   234 482 647 505
  Poteter kg  5072     5072 5072
  Grovfôr og beite FEm  531 281  389 420 438 430
  I alt FEm  544 281  378 425 457 439
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  51,6 18,8  21,5 33,9 56,9 36,7
  Melk/årsku kg  8203 8562  8115 8378 8031 8114
  Omsatt melk l  380738 146564  158421 260043 409208 269784
  Melkekvote l  396092 178064  177538 292566 427926 293879
  Grovfôr/årsku daa  9,1 13,6  10,3 9,8 11,3 10,4
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  28,5 17,3  23,9 25,8 31,3 27,5
  Smågriskull stk  58 56  69 45 55 54
  Salgbare smågriser stk  631 682  802 549 599 626
  Omsatt slaktesvin stk  862 348  439 455 1297 701
  Innkjøp av svin 1000 NOK  527,0 25,8  94,1 143,5 885,2 348,0
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,68 5,59  5,62 5,84 5,57 5,68
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,87 44,29  45,23 46,87 47,65 46,94
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,88 50,32  49,58 51,37 52,51 51,92
  Slaktesvin NOK/kg  26,40 26,41  26,14 26,35 26,04 26,15
  Smågris, salg NOK/stk  917 793  860 852 907 872
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  2164,5 819,4  890,3 1517,5 2279,7 1532,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  135,1 156,1  146,6 146,5 141,3 144,9
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   68,7  17,4 51,9 34,0 35,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  327,6 117,8  121,8 231,0 382,4 238,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  320,3 73,8  27,6 249,7 411,3 225,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  29,8 26,8  9,9 56,5 48,7 39,1
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  155,9 29,7  55,6 67,4 191,0 97,2
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  215,8 276,3  279,5 191,1 224,3 213,9
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1708,8 649,8  875,6 889,0 2441,5 1348,5
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  71,4 -10,3  38,3 50,3 45,8 40,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  8,2   -0,2 1,5 44,1 13,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,2 1,1  1,3 1,2 1,1 1,2
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  5,2 5,5  6,2 5,3 4,6 5,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 334,7 184,8  266,9 184,2 300,5 265,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 300,9 127,9  241,9 104,7 265,9 215,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  296,3 87,6  210,4 102,9 298,0 206,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 360,1 207,9  300,1 206,5 320,7 290,1