Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  A.bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  Alle  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    5 14 8 7 13 24 10 25 15 52
Brukers alder år  49 48 44 50 49 49 51 48 45 48
Jordbruksareal daa  135 193 198 86 137 138 86 139 252 169
  Leid daa  21 65 29 17 43 42 21 31 63 44
Eiendeler i jordbruket NOK  686960 938792 1265230 662722 1083169 981297 596588 937108 1391775 1020447
  Varelager NOK  64243 69033 88185 41631 60034 58698 39199 60875 91331 67890
  Buskap NOK  181409 199626 250153 132161 197397 184320 122877 200347 261072 206620
  Maskiner og redskap NOK  81271 88898 106815 46350 72691 79412 49411 71033 126284 83770
  Traktor NOK  41598 78213 118491 91581 108087 89944 71683 87606 88071 88186
  Driftsbygninger NOK  225273 373854 377253 242221 444786 372560 206266 352143 514860 375690
  Jord, veg, osv. NOK  93166 129169 324333 108778 200174 196363 107152 165104 310158 198290
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3559 3801 3809 3413 3526 3556 3352 3548 3848 3636
  Familien timer  2929 3119 2726 2780 2876 2907 2812 2831 2910 2895
Arealbruk:             
  Korn daa           
  Poteter daa  0,8 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4
  Grovfôr og beite daa  134,4 192,1 197,7 85,7 136,0 137,1 86,1 138,3 251,9 168,8
  Annet daa      1,2 0,7  0,6  0,3
Avlinger pr daa:             
  Korn kg           
  Poteter kg  1450 2233 1250 1056 1667 1438 1056 1400 3209 1723
  Grovfôr og beite FEm  376 320 469 420 390 375 389 413 350 376
  I alt FEm  375 320 469 419 387 373 388 410 350 376
Mjølkeproduksjon og sauehold:             
  Årskyr stk  9,8 10,4 14,1 6,8 10,2 9,5 6,7 10,9 14,1 11,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  16,2 18,8 20,8 9,1 16,9 15,2 9,3 17,0 23,4 17,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,4 3,1 2,4 1,2 3,1 2,6 0,9 2,9 3,7 2,9
  Mjølk/årsku kg  6061 6319 6806 5712 6588 6452 5915 6671 6543 6478
  Omsatt mjølk l  51398 55883 82366 34933 58660 54004 35494 62625 80098 62726
  Vinterfôra sauer stk  32 41 81 44 47 48 38 47 65 51
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  729 1016 2220 1018 1364 1259 927 1244 1871 1360
Priser:             
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,68 3,69 3,58 3,44 3,58 3,61 3,49 3,65 3,67 3,64
  Kukjøtt NOK/kg  34,70 35,67 33,32 34,39 35,13 34,83 34,53 34,62 34,14 34,59
  Annet storfekjøtt NOK/kg  40,60 41,70 36,65 39,51 40,93 40,42 39,79 39,99 39,56 39,97
  Saue- og lammekjøtt NOK/kg  37,69 38,57 33,78 35,80 36,83 36,07 35,76 35,89 35,16 35,62
  Ull NOK/kg  33,76 33,69 32,42 31,81 33,51 33,18 32,62 33,43 33,44 33,34
Produksjonsinntekt mjølk NOK  246859 263791 352760 176295 267612 251989 180230 286483 351996 285991
  Driftstillegg NOK  57500 57536 57500 56100 57500 57092 56520 57740 57933 57552
  Distriktstilskudd mjølk NOK  15419 17486 5732 10480 16683 15706 11023 17211 15878 15824
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  34320 42825 45400 16268 44603 35649 17883 44428 47287 41233
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  58188 74247 66310 17581 47524 42069 12994 45595 95065 56670
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  13240 17034 6244 3912 10443 8665 4089 10028 14228 10796
Produksjonsinntekt livdyr storfe NOK  5217 9978 13461 7597 13269 13476 11117 11711 18158 13006
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  33334 43398 74195 37804 52133 47557 33860 47736 66946 50446
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  4038 5647 5644 4313 5981 5402 4242 4859 5954 5140
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  2537 4381 1072 1388 4825 3177 1122 3256 3867 2924
Produksjonsinntekt ull NOK  5291 8446 15555 7319 9106 8849 6470 8979 14010 9977
Annet husdyrhold NOK  1236 661 38779  615 333  7024 9991 6307
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  611 494 500 719 591 571 718 581 410 509
Dekningsbidrag/daa NOK  3355 2461 2964 3539 3227 2995 3579 3358 2288 2788
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 148908 136413 171671 92939 133062 119091 99532 148286 158382 140828
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 146615 127213 160841 77387 119249 104138 85827 138664 145918 128525
Familiens arbeidsfortjeneste J NOK  191455 163490 183477 78681 126737 111839 94553 162463 170465 150757
Familiens arbeidsfortjeneste J/årsverk NOK  122560 98276 126194 53070 82628 72142 63042 107598 109851 97626

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015