Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østl.   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   A. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 8  13 8 29 21 15 12  52
Brukers alder år  51 43  46 42 45 48 43 45  47
Jordbruksareal daa  255 242  152 215 196 146 235 337  219
  Leid daa  93 66  57 81 74 40 56 156  73
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1164,4 1418,6  1093,4 1244,2 1160,2 963,3 1403,4 1684,1  1224,0
  Varelager 1000 NOK  73,4 80,7  59,5 54,3 57,4 56,0 67,2 91,8  66,2
  Buskap 1000 NOK  221,4 220,3  162,3 164,4 169,2 168,6 195,1 268,5  196,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  78,0 68,9  115,6 102,7 118,5 85,4 98,1 130,8  96,5
  Traktor 1000 NOK  156,2 93,8  76,7 141,0 102,6 94,9 132,9 102,8  105,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  455,2 469,4  499,5 590,7 525,8 403,2 593,1 726,9  513,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  180,3 485,5  179,9 191,1 186,7 155,2 316,9 363,3  246,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3693 3445  3262 3562 3462 3242 3643 3819  3501
  Familien timer  3058 2881  2571 2500 2713 2648 2704 3223  2825
Arealbruk:              
  Korn daa            
  Poteter daa  0,3   0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3  0,2
  Grovfôr og beite daa  254,3 241,8  150,3 214,6 195,2 145,4 235,3 336,5  218,5
  Annet daa     1,5  0,7 1,0    0,4
Avlinger pr daa:              
  Korn kg            
  Poteter kg  1600   2000 3000 2067 2000 3000 1333  1788
  Grovfôr og beite FEm  307 391  348 315 314 385 352 311  341
  I alt FEm  307 391  344 315 313 382 352 311  341
Melkeproduksjon og sauehold:              
  Årskyr stk  12,9 15,1  10,6 10,6 10,4 11,0 13,0 15,8  12,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,6 21,6  15,2 14,7 14,6 15,6 19,2 24,1  18,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,1 1,8  1,0 1,3 1,5 1,7 1,4 4,7  2,3
  Melk/årsku kg  5828 6519  6392 6268 6322 6067 6733 6271  6349
  Omsatt melk l  65031 84011  57951 57796 56607 57725 76106 85835  68283
  Melkekvote l  67343 85638  58558 57651 56531 60554 75209 86284  69189
  Vinterfôra sauer stk  58 71  50 62 63 51 65 85  63
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,3  1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1772 1864  1365 1692 1579 1374 1797 2391  1730
Priser:              
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,36 3,57  3,45 3,48 3,42 3,42 3,51 3,46  3,45
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,85 27,10  26,95 27,06 27,00 26,91 26,94 26,39  26,68
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,71 31,24  31,65 31,51 31,52 31,39 31,75 31,69  31,54
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,99 30,17  30,33 30,19 30,69 29,58 30,97 29,09  30,07
  Ull NOK/kg  36,11 33,49  35,33 34,61 34,86 35,54 35,87 35,08  35,40
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  218,8 300,0  199,7 200,9 193,8 197,3 267,4 296,9  235,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 59,0  59,0 59,0 58,8 58,4 59,0 59,5  58,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  20,2 13,8  17,8 17,1 17,2 15,9 14,6 27,5  17,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  39,2 39,5  33,5 27,0 31,7 34,8 39,6 39,4  36,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  83,3 57,2  31,1 32,2 34,2 36,7 44,3 79,3  47,7
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  27,2 15,6  10,5 10,2 11,2 11,4 13,0 24,4  14,6
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  2,6 16,6  12,7 11,2 11,0 9,3 12,0 14,9  10,8
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  52,1 56,7  39,0 54,2 47,9 38,6 57,6 66,6  51,1
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  15,2 14,4  10,6 13,7 11,8 10,7 12,9 19,1  13,2
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  3,5 2,2  5,2 6,4 4,6 3,8 5,0 3,3  3,9
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  13,1 14,3  9,5 13,0 12,1 10,2 13,9 17,8  13,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  4,0 0,7  1,3 3,0 2,3 0,7 1,9 5,8  2,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4  0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,3 2,2  2,8 2,3 2,3 2,9 2,3 2,0  2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 148,2 138,3  117,1 128,9 127,5 121,2 143,7 179,6  142,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 132,0 122,5  94,2 103,5 107,0 101,4 126,8 165,5  124,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  110,9 97,3  69,4 82,4 81,1 80,8 101,8 135,4  100,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015