Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   A. bygd.      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 8  10 27 14 15 12 46
Brukers alder år  44 49  41 46 51 41 43 46
Jordbruksareal daa  252 145  223 222 142 239 351 247
  Leid daa  66 51  86 94 36 64 145 87
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1508,0 971,8  1177,2 1173,6 839,9 1453,5 1835,1 1304,7
  Varelager 1000 NOK  90,6 55,7  66,2 64,7 53,8 79,7 88,0 72,4
  Buskap 1000 NOK  241,5 138,1  171,4 172,8 146,2 210,3 280,1 209,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  71,8 114,2  117,0 126,8 75,0 125,8 131,1 104,5
  Traktor 1000 NOK  123,9 68,4  151,7 143,2 78,9 143,8 154,7 122,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  493,7 399,2  494,1 472,0 320,8 589,7 714,9 503,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  486,4 196,2  176,8 194,1 165,1 304,2 466,2 291,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3303 3150  3811 3786 3013 3709 4219 3668
  Familien timer  2724 2445  2785 2880 2447 2787 3297 2867
Arealbruk:            
  Korn daa      4,1   9,2 2,4
  Poteter daa   0,2  0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
  Grovfôr og beite daa  251,9 144,7  222,8 217,1 142,0 239,0 342,0 243,9
  Annet daa   0,4   0,1 0,2   0,1
Avlinger pr daa:            
  Korn kg      620   620 620
  Poteter kg   1333  3000 1714 1600 3000 1500 1692
  Grovfôr og beite FEm  386 351  345 323 405 352 329 344
  I alt FEm  386 350  344 328 404 352 337 346
Melkeproduksjon og sauehold:            
  Årskyr stk  17,3 9,3  11,0 10,4 9,9 14,2 15,6 12,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  25,9 13,2  15,9 16,2 13,8 21,6 28,4 20,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,1 0,1  1,1 1,4 1,0 1,6 4,0 2,2
  Melk/årsku kg  6501 6295  6291 6492 6357 6496 6521 6507
  Omsatt melk l  99756 48276  60528 57774 53859 81523 88275 73099
  Melkekvote l  99848 48184  59884 59081 56049 81325 88724 74538
  Vinterfôra sauer stk  72 58  61 65 58 62 91 77
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1986 1633  1903 1855 1531 1885 2699 2164
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,52 3,49  3,43 3,48 3,45 3,46 3,55 3,50
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,78 28,71  28,07 28,11 28,01 28,69 28,47 28,30
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,27 34,79  33,00 35,21 32,92 33,73 35,00 33,98
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,71 25,85  29,82 28,21 27,08 29,81 29,41 28,80
  Ull NOK/kg  32,06 34,47  33,81 33,29 33,56 33,78 33,04 31,54
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  351,3 168,7  207,4 200,9 185,8 282,0 313,1 255,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  64,8 59,0  59,0 59,0 59,4 62,5 63,3 61,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  15,9 15,2  17,4 17,3 13,8 18,0 17,1 15,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  43,8 30,3  35,2 33,2 31,3 43,9 43,8 39,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  60,3 11,1  30,5 44,1 19,2 50,2 98,2 54,4
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  12,3 6,9  9,1 10,1 8,1 11,4 15,1 10,9
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  19,3 21,9  14,6 15,5 18,5 13,6 15,7 14,2
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  58,9 47,4  55,2 53,3 45,4 55,2 79,9 62,5
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  14,8 13,5  15,5 14,8 12,5 14,5 19,2 15,5
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  1,0 5,7  6,0 4,5 3,4 5,2 3,3 3,9
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  11,6 12,1  11,6 11,4 10,6 11,6 13,0 13,6
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,8  1,2 1,0 0,4 0,8 16,8 4,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,5  0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,4 2,9  2,3 2,2 3,0 2,4 2,0 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 183,3 123,8  123,9 129,0 137,7 151,5 172,6 148,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 174,0 105,6  107,3 112,6 121,1 138,5 161,5 134,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  147,7 89,1  91,9 94,4 108,1 116,1 132,9 114,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015