Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    4 8  6 8 20 10 11 14  39
Brukers alder år  47 46  50 40 45 53 42 43  46
Jordbruksareal daa  529 321  149 240 241 146 244 385  296
  Leid daa  173 135  46 116 107 37 90 158  122
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2623,1 1686,9  942,6 1171,8 1287,7 772,3 1311,5 2157,0  1570,1
  Varelager 1000 NOK  104,3 87,0  42,5 57,2 55,5 49,8 54,9 94,1  71,1
  Buskap 1000 NOK  430,0 259,6  111,2 187,1 181,4 130,5 195,2 306,4  231,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  86,6 80,8  125,4 121,1 152,0 99,1 126,6 165,1  128,6
  Traktor 1000 NOK  100,6 100,7  117,5 184,3 195,8 89,7 160,6 224,4  157,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  614,6 580,3  355,8 388,1 461,8 250,7 506,0 786,8  555,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1287,0 578,6  190,2 234,0 241,2 152,4 268,2 580,1  425,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4252 3451  3002 3935 3773 2964 3696 4099  3735
  Familien timer  3047 2850  2221 2923 2835 2353 2824 3233  2912
Arealbruk:              
  Korn daa       5,9     3,0
  Poteter daa     0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  528,8 321,3  148,6 239,8 234,7 146,0 243,9 385,1  292,8
  Annet daa     0,3  0,1 0,2    0,1
Avlinger pr daa:              
  Korn kg       248     248
  Poteter kg     2333 2300 2308 2043 2300 1500  1977
  Grovfôr og beite FEm  372 339  321 320 319 372 315 332  331
  I alt FEm  372 339  321 320 317 372 315 332  330
Melkeproduksjon og sauehold:              
  Årskyr stk  25,8 17,9  9,1 11,7 11,4 10,0 12,6 18,8  14,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  41,1 28,8  9,3 16,1 16,8 11,9 17,5 33,6  23,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,4 2,5  0,3 1,4 1,7 0,5 1,4 5,7  2,7
  Melk/årsku kg  7274 7072  5819 6004 6110 6257 6425 6997  6712
  Omsatt melk l  160705 109796  47026 61152 60989 55284 71980 112546  85180
  Melkekvote l  170185 108876  47710 59456 62247 54688 70897 112726  86584
  Vinterfôra sauer stk  177 88  52 70 69 54 71 86  83
  Gagnslam/vfs stk  1,1 1,5  1,5 1,7 1,5 1,3 1,7 1,5  1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  3921 2641  1418 2115 1975 1354 2291 2625  2306
Priser:              
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,63 3,50  3,45 3,45 3,47 3,43 3,42 3,50  3,49
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,82 30,26  28,22 29,33 29,21 28,24 29,79 29,70  29,57
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,65 35,24  33,35 36,41 35,93 32,74 36,09 34,90  35,14
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,54 31,52  27,21 31,51 29,88 28,30 31,11 31,31  30,58
  Ull NOK/kg  33,74 34,01  37,28 31,39 34,12 34,92 32,62 34,21  33,81
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  582,8 384,8  162,4 210,9 211,3 189,8 246,5 394,4  297,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  71,4 62,1  52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 63,9  56,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   19,8  13,6 16,2 17,7 15,0 16,5 26,6  19,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  110,5 56,4  10,2 36,3 29,3 19,0 39,7 63,3  47,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  102,8 101,7  14,6 45,7 48,0 19,0 42,6 119,5  69,0
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK   20,1  5,5 9,8 10,1 8,7 9,5 22,7  14,1
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  20,1 30,5  26,6 18,1 21,0 21,7 17,8 28,8  21,4
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  138,9 88,8  41,6 78,4 64,8 50,0 81,2 87,4  79,8
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  17,7 20,8  12,8 16,9 16,1 12,7 17,9 20,1  18,0
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  0,5 1,3  8,1 9,9 6,8 5,1 8,7 3,4  5,0
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  28,0 15,4  11,3 9,0 10,8 10,8 9,9 13,7  13,2
Annet husdyrhold 1000 NOK     1,9 0,5 0,8 1,1 0,8   0,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,3  0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4  0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,7 2,2  2,6 2,2 2,2 3,0 2,2 2,1  2,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 194,9 203,8  112,8 138,7 129,3 149,8 148,2 192,5  162,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 180,1 188,7  87,7 119,0 105,7 130,8 130,2 174,1  143,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  151,8 163,6  73,8 101,8 84,5 117,5 112,2 140,3  119,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015