Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    8 10  10 8 24 9 13 22  48
Brukers alder år  51 45  42 41 43 51 43 43  45
Jordbruksareal daa  350 347  241 372 258 151 250 385  317
  Leid daa  199 146  118 139 104 36 99 161  137
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1502,0 2347,2  1238,8 2221,8 1459,1 824,0 1350,9 2491,0  1858,2
  Varelager 1000 NOK  92,8 126,3  71,2 74,5 67,6 58,1 72,3 107,9  92,1
  Buskap 1000 NOK  242,2 298,1  182,7 314,0 216,0 165,0 193,9 333,8  268,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  119,4 150,8  100,9 265,8 149,3 70,7 114,3 190,8  141,8
  Traktor 1000 NOK  179,5 95,7  165,1 310,8 202,2 95,0 172,2 224,2  168,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  573,9 1135,8  488,8 693,5 499,0 263,3 508,7 1090,0  729,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  294,1 540,4  230,0 563,1 325,0 171,9 289,5 544,2  457,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4122 3570  3714 4081 3836 3381 3601 3938  3828
  Familien timer  3354 2884  2693 3433 2973 2679 2648 3220  3022
Arealbruk:              
  Korn daa     4,2  1,8  3,2   0,9
  Poteter daa  0,4   0,1  0,1 0,3 0,1 0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  349,8 346,9  236,5 371,9 256,3 151,0 246,3 385,2  315,5
  Annet daa  0,3 0,4       0,2  0,1
Avlinger pr daa:              
  Korn kg     293  293  293   293
  Poteter kg  1667   1000  1000 1667 1000 1000  1400
  Grovfôr og beite FEm  284 360  328 299 325 436 331 316  327
  I alt FEm  284 360  328 299 325 436 330 316  326
Melkeproduksjon og sauehold:              
  Årskyr stk  15,1 16,3  11,6 18,8 13,6 11,3 12,2 18,4  15,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,9 26,9  15,8 25,1 17,6 13,9 16,8 30,3  23,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,9 2,2  1,7 3,2 1,8 0,3 1,9 4,1  2,8
  Melk/årsku kg  7044 7224  6431 6257 6205 6054 6677 6882  6731
  Omsatt melk l  95393 105930  63134 106250 74350 61778 71046 113868  94187
  Melkekvote l  89970 106416  60871 128601 80516 60651 70945 118245  96363
  Vinterfôra sauer stk  61 117  69 113 80 57 73 104  90
  Gagnslam/vfs stk  1,5 1,5  1,5 1,3 1,4 1,3 1,5 1,5  1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1836 3369  2323 2612 2155 1314 2349 2849  2488
Priser:              
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,70 3,80  3,69 3,66 3,66 3,72 3,69 3,72  3,74
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,78 30,71  31,05 30,71 31,04 30,85 30,86 30,84  30,89
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,64 37,26  37,55 35,71 36,47 35,07 37,58 36,54  36,47
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,63 34,60  35,43 34,86 34,76 33,03 35,15 34,72  34,50
  Ull NOK/kg  32,63 31,36  32,64 37,15 34,41 32,83 33,28 33,37  32,71
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  353,2 402,3  233,0 388,6 271,9 229,9 262,1 423,8  352,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  50,4 54,5  53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 57,2  54,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  34,4 20,5  19,0 36,1 24,2 16,6 19,0 31,6  24,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  61,0 68,3  36,7 79,5 49,9 39,9 38,9 74,7  58,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  88,4 121,1  49,6 95,9 57,5 28,8 48,3 129,5  85,8
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  25,4 16,7  11,0 17,8 11,6 6,1 10,4 19,9  14,5
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  13,6 30,9  21,5 4,2 14,0 13,7 20,4 18,4  17,6
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  76,4 125,5  86,7 102,0 81,2 48,4 86,4 111,8  94,7
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  16,7 27,0  18,8 23,4 18,1 10,3 18,9 23,5  19,8
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  8,8 0,9  11,1 17,6 12,4 5,3 9,6 9,6  8,3
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  9,4 19,9  14,3 14,5 13,1 8,9 14,5 15,8  14,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,8 12,1  0,2 0,7 0,3  0,2 6,1  3,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,4  0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,2 2,4  2,6 2,1 2,5 3,3 2,5 2,3  2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 179,8 213,6  174,2 167,3 162,9 162,2 172,9 206,9  184,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 159,3 196,9  161,7 141,2 143,9 144,4 159,2 186,9  165,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  134,2 158,6  137,1 106,4 116,5 126,6 133,4 148,5  136,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 203,2 239,9  200,1 187,6 185,0 184,1 198,4 231,3  207,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015