Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  100-200  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 7  6 12 6 10 22 8  9 25 8 51
Brukers alder år  51 51  44 45 44 44 45 48  47 47 45 47
Jordbruksareal daa  394 460  389 396 152 370 287 156  268 377 638 358
  Leid daa  222 143  149 199 49 125 102 42  107 153 346 156
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1952,9 3086,5  4471,3 3161,7 1076,1 2518,9 2025,8 943,1  1986,7 2760,6 3648,5 2431,5
  Varelager 1000 NOK  107,0 160,9  151,9 133,8 61,9 108,8 90,4 63,2  96,7 124,1 162,6 114,2
  Buskap 1000 NOK  312,7 544,3  439,6 380,0 151,0 347,3 272,3 163,4  254,2 368,3 578,4 343,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  267,5 204,3  184,9 231,6 86,8 371,6 253,4 81,8  148,1 291,9 431,2 251,8
  Traktor 1000 NOK  221,5 120,8  142,2 181,4 200,7 270,3 234,2 150,5  199,6 229,9 218,7 206,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  730,3 939,7  2567,7 1580,7 364,9 946,3 742,8 286,3  840,7 1183,5 1180,6 960,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  313,9 1116,5  985,0 654,2 210,9 474,5 432,6 197,7  447,5 563,0 1076,9 555,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4220 3888  3680 3836 4110 4065 4040 3812  3498 3941 4954 4002
  Familien timer  3302 3021  2601 2869 3041 3016 3086 2888  2673 2962 3891 3061
Arealbruk:                 
  Korn daa               
  Poteter daa  0,9    2,4    0,3  0,3 0,1 3,8 0,7
  Grovfôr og beite daa  393,6 459,6  388,8 393,8 152,3 369,2 287,0 155,5  267,4 376,8 634,5 357,4
  Annet daa        0,5 0,2    0,2  0,1
Avlinger pr daa:                 
  Korn FEm               
  Poteter kg  1125    1879 2000  2000 2000  167 1417 1867 1709
  Grovfôr og beite FEm  294 414  359 317 377 305 321 386  362 331 298 329
  I alt FEm  294 414  359 317 377 305 320 386  362 331 298 329
Melkeproduksjon og sauehold:                 
  Årskyr stk  16,7 27,7  27,0 22,7 10,5 18,3 15,3 11,0  15,0 20,1 29,2 19,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  25,9 51,8  33,8 29,0 10,1 29,5 22,8 11,6  22,1 31,5 48,6 28,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,2 10,1  6,0 5,1 1,3 5,3 3,4 0,9  1,4 5,3 11,1 4,7
  Melk/årsku kg  7116 7729  7060 7131 5696 7010 6994 6137  7536 7101 7664 7204
  Omsatt melk l  106384 192532  171929 143424 52681 113135 94292 59388  101378 126666 201617 121578
  Melkekvote l  106763 177272  175036 148020 53106 114918 95789 59657  100474 125881 203502 121323
  Vinterfôra sauer stk  58 116  118 99 56 110 87 57  69 98 115 88
  Gagnslam/vfs stk  1,6 1,4  1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5  1,7 1,4 1,5 1,5
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1740 3393  3456 2990 1434 2993 2447 1546  2390 2782 3236 2569
Priser:                 
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,97 4,07  4,07 4,10 3,93 3,95 3,96 3,96  4,01 3,99 4,13 4,03
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,80 36,32  35,91 35,23 33,89 36,79 36,27 34,44  35,27 35,89 35,97 35,74
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  40,86 43,63  43,51 42,49 38,54 41,11 41,15 38,57  41,97 41,41 43,01 41,86
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,40 40,59  39,74 39,17 36,86 36,93 37,69 37,31  39,13 38,23 39,57 38,56
  Ull NOK/kg  29,29 31,17  32,03 30,78 24,96 31,02 30,08 25,50  31,87 31,01 29,56 30,26
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  422,3 783,5  699,7 587,4 207,1 446,7 373,6 235,1  406,8 505,5 833,0 489,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  70,2 69,9  70,6 68,2 65,8 65,8 65,8 65,8  65,8 68,4 70,8 67,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  39,9   43,4 35,3 18,3 40,7 33,6 19,5  17,6 36,0 44,1 31,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  90,2 151,1  136,4 112,7 25,2 92,0 64,5 33,6  66,5 104,1 163,1 93,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  136,3 244,2  148,9 118,5 23,8 177,0 115,7 22,6  65,0 151,7 310,9 138,3
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  28,5   29,2 23,4 7,0 30,7 20,8 7,0  10,1 28,5 27,4 21,2
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  24,3 20,9  22,1 17,9 22,8 25,4 28,5 18,3  44,2 19,4 18,9 23,7
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  87,4 137,4  138,2 117,8 59,4 116,8 96,7 67,2  96,4 115,1 126,2 105,0
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  17,7 12,7  25,3 22,9 12,1 28,3 22,1 13,2  18,0 23,7 21,1 20,4
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  3,2 3,0  1,3 0,8 2,1 9,9 7,7 1,8  9,3 5,4 0,2 4,6
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  9,4 13,5  15,1 13,0 7,4 17,0 12,6 7,3  11,4 14,1 12,5 12,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,3   0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 0,4  0,7 0,3 0,2 0,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6  0,6 0,5 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,3 2,7  3,0 2,6 3,7 2,5 2,8 3,8  2,9 2,6 2,1 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 197,6 296,7  291,6 254,5 149,6 215,5 196,1 169,4  218,9 241,1 247,2 225,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 181,9 282,3  284,3 240,1 125,9 204,5 180,0 148,8  203,1 228,0 236,2 210,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  168,4 269,1  242,6 219,7 118,7 182,9 163,5 143,6  186,9 203,5 227,9 193,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 221,1 319,0  319,7 280,1 170,7 240,4 219,9 192,5  245,4 267,5 264,1 249,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015