Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 7  6 12 8 17 7 21  13 45
Brukers alder år  52 49  46 47 50 49 46 49  47 49
Jordbruksareal daa  473 454  394 461 388 335 264 397  610 414
  Leid daa  313 127  157 237 136 97 58 172  321 183
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2540,0 3425,6  3000,8 3853,2 3119,9 2523,6 2405,2 3170,6  4214,9 3118,0
  Varelager 1000 NOK  142,8 153,8  154,5 136,1 137,1 103,0 69,0 151,6  154,0 131,1
  Buskap 1000 NOK  390,2 522,1  361,4 476,8 435,5 345,9 270,8 396,9  621,9 418,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  465,9 246,1  226,2 285,0 462,3 356,5 154,2 414,0  457,0 357,4
  Traktor 1000 NOK  460,6 108,0  270,6 183,3 386,6 310,6 302,0 352,2  229,1 279,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  723,5 1536,7  1215,8 1709,6 1198,0 854,8 957,4 1268,1  1627,7 1219,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  357,0 858,8  772,2 1062,5 500,3 552,8 651,9 587,8  1125,2 711,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4403 3946  3378 3868 4267 4151 3292 3742  5025 4065
  Familien timer  3174 2933  2426 2905 3285 3191 2446 2778  3661 3026
Arealbruk:               
  Korn daa             
  Poteter daa  0,4    1,8    0,1  1,6 0,5
  Grovfôr og beite daa  472,1 454,3  394,0 459,0 386,9 335,2 263,9 396,7  608,0 413,1
  Annet daa  0,7    0,5 0,6 0,3  0,2  0,9 0,4
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm             
  Poteter kg  733    1857    587  1857 1702
  Grovfôr og beite FEm  270 369  231 288 277 276 336 277  308 297
  I alt FEm  270 369  231 288 277 276 336 276  308 297
Melkeproduksjon og sauehold:               
  Årskyr stk  20,6 26,6  21,0 25,9 19,4 17,0 13,9 19,8  32,6 21,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  33,4 42,6  25,4 35,8 32,2 25,4 21,1 30,0  50,4 32,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,1 5,4  2,7 5,9 8,8 4,6 0,6 5,5  7,2 4,7
  Melk/årsku kg  7198 7054  7498 7277 7155 7391 6899 7266  7408 7259
  Omsatt melk l  135916 172016  145275 171708 125676 113708 85846 131421  220716 142120
  Melkekvote l  137440 180153  161757 184707 141317 126418 93584 148025  235924 155494
  Vinterfôra sauer stk  59 111  117 117 85 82 83 90  112 92
  Gagnslam/vfs stk  1,6 1,5  1,1 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4  1,5 1,5
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1710 3246  2669 3118 2883 2394 2380 2649  3127 2627
Priser:               
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,62 4,87  4,73 4,71 4,80 4,72 4,81 4,76  4,72 4,73
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,24 39,53  38,76 39,94 40,49 39,67 37,50 38,81  40,39 39,32
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,04 46,12  47,14 45,64 46,19 46,29 44,13 46,00  44,67 45,31
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,06 45,50  38,95 40,87 43,69 44,28 45,54 42,43  43,28 43,19
  Ull NOK/kg  32,29 33,47  28,07 28,80 32,09 32,38 32,90 32,17  30,11 31,73
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  628,6 837,4  687,6 809,2 603,6 536,4 412,5 625,6  1041,3 672,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  111,0 106,7  111,0 111,0 111,0 109,7 109,6 111,1  110,2 110,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  55,1   38,5 59,2 48,9 42,9 17,9 42,0  68,3 43,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  100,2 121,2  118,3 123,9 95,7 78,6 60,6 95,1  155,5 101,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  161,1 153,5  91,4 176,4 185,3 108,3 18,9 149,4  250,3 146,0
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  37,1   18,0 27,5 25,0 17,5 5,4 24,9  35,1 23,0
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  44,8 45,1  28,5 29,9 18,3 42,9 59,8 17,9  69,5 38,7
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  86,9 149,7  103,3 131,2 125,2 105,6 110,1 113,7  142,8 117,1
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  12,7 13,0  22,5 27,0 24,7 21,0 15,3 23,8  22,6 21,1
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  12,4 0,9  0,1 1,5 3,9 13,1 6,6 3,4  16,4 7,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  10,6 17,5  10,7 12,4 13,7 10,9 13,9 13,1  12,3 12,4
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,1  0,4 1,2  1,8 0,1 0,1  3,3 1,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,8 3,0  2,7 2,8 2,9 2,9 3,3 2,8  2,7 2,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 303,6 344,6  248,0 284,6 239,5 224,9 273,7 265,1  309,4 275,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 292,8 329,6  247,2 278,5 220,8 200,4 247,2 256,7  292,1 258,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  274,9 297,7  221,2 245,0 190,1 175,0 210,9 228,0  264,7 231,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 331,0 374,1  284,1 316,9 267,9 254,2 311,8 298,0  333,0 305,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015