Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 6  6 11 10 17 6 22  11 42
Brukers alder år  54 48  47 49 50 49 48 50  47 50
Jordbruksareal daa  495 404  407 447 387 354 258 398  594 410
  Leid daa  334 98  162 201 123 101 73 159  295 172
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2505,1 3566,2  3372,5 4710,3 2898,2 2658,7 2527,5 3313,0  5020,2 3452,4
  Varelager 1000 NOK  122,4 125,2  163,9 158,9 129,9 109,7 63,2 152,7  153,8 133,5
  Buskap 1000 NOK  447,3 461,2  381,7 494,1 417,9 371,4 279,8 421,5  638,2 438,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  467,3 234,3  308,5 331,8 419,7 368,2 167,3 416,5  494,2 376,1
  Traktor 1000 NOK  489,6 213,2  348,5 272,9 502,6 407,7 251,2 478,9  311,7 370,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  609,2 1461,5  1372,6 2325,4 973,6 831,7 1057,2 1254,3  2117,9 1369,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  369,2 1070,8  797,2 1127,1 454,5 570,1 708,8 589,1  1304,4 764,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4438 3567  3312 3956 3942 4027 3179 3640  5268 3990
  Familien timer  2892 2613  2391 2917 2901 3016 2501 2635  3536 2873
Arealbruk:               
  Korn daa             
  Poteter daa  0,2    1,6      1,6 0,4
  Grovfôr og beite daa  494,7 403,7  406,7 445,6 387,3 354,2 258,2 398,4  592,5 410,0
  Annet daa             
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm             
  Poteter kg  1000    1176    500  1176 1156
  Grovfôr og beite FEm  268 322  238 283 258 267 342 264  287 281
  I alt FEm  268 322  238 283 258 267 342 264  287 281
Melkeproduksjon og sauehold:               
  Årskyr stk  21,4 23,5  20,2 25,1 18,6 17,6 14,0 19,6  32,1 21,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  37,5 36,3  24,0 35,9 28,9 25,6 21,7 29,4  50,6 32,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,6 3,3  2,6 4,6 8,2 5,0 0,2 5,8  4,9 4,4
  Melk/årsku kg  7383 7501  7182 7495 7272 7428 6943 7389  7740 7447
  Omsatt melk l  142712 156666  135824 174069 122586 119944 87907 131984  228193 144470
  Melkekvote l  147492 163488  157247 185013 129315 129293 95327 143499  239913 154664
  Vinterfôra sauer stk  62 110  115 121 79 81 89 90  112 93
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 1,3  1,4 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1774 2954  2658 3152 2521 2417 2510 2568  3018 2596
Priser:               
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,62 4,65  4,65 4,75 4,64 4,60 4,73 4,60  4,73 4,66
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,50 43,77  41,86 44,48 44,38 43,10 42,40 43,38  44,02 43,55
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,38 46,86  50,93 48,98 48,87 49,00 47,47 48,86  47,19 48,25
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,74 49,45  44,57 46,17 47,08 47,04 49,34 46,51  48,36 47,37
  Ull NOK/kg  31,47 36,86  28,61 30,09 33,50 33,71 33,89 31,83  33,55 32,77
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  659,5 727,9  632,0 827,6 568,8 552,3 416,1 607,3  1080,0 673,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  116,0 110,2  116,0 116,0 116,0 116,0 113,7 115,9  115,4 115,5
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  63,0   38,2 46,9 50,5 48,8 19,0 45,1  67,7 45,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  141,3 141,0  127,3 174,0 104,6 111,1 75,0 121,0  248,8 141,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  150,2 81,5  118,5 185,4 192,6 137,9 13,7 176,1  201,5 148,4
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  33,7   17,7 31,0 28,1 23,6 6,0 26,5  40,3 25,6
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  31,3 76,2  29,8 34,4 13,9 21,2 70,9 17,3  49,1 33,0
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  102,1 150,7  113,2 143,7 123,1 119,1 129,7 122,5  151,4 128,4
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  16,1 11,3  21,3 26,4 21,7 21,7 15,6 22,3  25,5 21,6
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  4,8 4,5  0,9 0,8 4,0 11,0 2,9 3,7  13,7 6,0
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  9,3 19,7  13,2 18,2 15,6 13,4 15,3 15,1  16,0 14,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  15,4   1,7 54,2 0,3 -3,4 0,1 0,6  56,0 15,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,8 3,0  2,6 3,0 3,0 3,0 3,5 2,9  2,9 3,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 277,0 309,8  213,2 267,9 296,9 267,8 286,5 273,4  279,6 273,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 242,1 278,6  173,7 243,7 283,0 250,1 272,2 251,8  246,1 249,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  228,6 246,0  154,6 211,6 251,3 222,7 235,6 227,9  217,3 223,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 308,6 342,0  248,0 300,0 331,2 301,2 328,8 309,2  303,8 306,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015