Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 6  6 11 10 17 23 10  42
Brukers alder år  55 49  47 50 50 49 50 49  51
Jordbruksareal daa  487 421  396 410 380 353 391 599  402
  Leid daa  328 128  151 188 147 117 169 304  178
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2349,5 3621,6  3152,1 3657,2 2833,6 2636,1 3238,9 4048,8  3146,5
  Varelager 1000 NOK  133,6 116,8  144,0 148,4 130,1 112,0 144,8 168,0  133,0
  Buskap 1000 NOK  460,6 499,0  326,2 386,5 407,7 376,1 403,8 611,9  419,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  326,3 256,0  275,7 286,6 396,3 359,5 386,8 438,7  340,7
  Traktor 1000 NOK  327,2 201,4  205,0 241,4 373,6 319,3 361,2 260,7  299,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  712,5 1430,5  806,8 1363,3 1141,9 932,8 1223,2 1454,0  1166,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  389,3 1118,0  1394,4 1230,9 384,1 536,4 719,2 1115,5  787,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3730 3720  3329 3548 3882 4014 3655 4809  3797
  Familien timer  2897 2694  2263 2583 2828 2980 2618 3492  2783
Arealbruk:              
  Korn daa            
  Poteter daa  0,2    0,4    0,2  0,1
  Grovfôr og beite daa  487,2 420,8  396,2 409,6 380,2 353,3 391,2 599,2  401,6
  Annet daa            
Avlinger pr daa:              
  Korn FEm            
  Poteter kg  1000    1485   1667 2000  1404
  Grovfôr og beite FEm  288 344  281 280 311 306 314 278  304
  I alt FEm  288 344  281 280 311 306 314 278  304
Melkeproduksjon og sauehold:              
  Årskyr stk  22,9 23,1  15,5 17,8 16,6 16,8 17,2 30,3  19,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  36,4 35,5  21,2 28,6 26,3 24,5 28,1 48,4  30,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,3 3,6  2,3 3,1 6,9 4,4 5,1 3,9  3,9
  Melk/årsku kg  7000 7549  6704 7155 7412 7383 7381 7516  7294
  Omsatt melk l  148595 158029  94955 115682 110729 112290 115125 208217  128562
  Melkekvote l  147250 165888  118391 132980 127530 128287 130345 224283  141861
  Vinterfôra sauer stk  61 111  110 113 87 88 94 118  94
  Gagnslam/vfs stk  1,5 1,3  1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 1,4  1,5
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1792 3089  2971 3107 2781 2524 2848 3085  2669
Priser:              
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,79 4,91  4,90 4,95 4,89 4,87 4,87 4,89  4,89
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,26 43,10  42,43 43,83 43,84 43,31 43,42 43,07  43,17
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,31 46,82  51,87 50,46 50,19 50,60 50,22 50,28  50,13
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,60 51,98  52,14 51,47 51,22 50,28 51,38 49,79  50,43
  Ull NOK/kg  35,81 34,65  27,20 28,88 35,13 33,85 33,17 30,64  32,43
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  711,8 775,9  465,3 572,2 541,4 546,9 560,9 1019,0  629,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  122,0 116,2  119,6 120,7 122,0 122,0 121,2 121,3  121,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  66,6   22,3 35,0 47,4 49,0 39,0 72,5  43,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  119,8 141,9  56,3 88,8 94,2 102,7 85,6 187,5  108,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  94,2 51,1  91,9 108,1 147,3 106,7 140,4 119,6  107,5
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  30,0 3,9  19,5 27,6 36,2 28,5 34,1 37,7  28,9
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  55,4 59,8  24,0 37,5 14,0 24,2 22,5 75,4  37,0
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  98,1 159,8  161,2 165,9 150,8 130,7 154,4 157,0  140,3
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  18,1 12,1  24,3 26,7 24,2 22,9 24,7 27,5  22,9
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  6,0 0,5  16,2 9,8 10,5 24,5 8,9 31,4  13,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  12,4 17,6  12,5 14,7 15,2 13,3 14,9 17,5  14,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  8,4   0,4 1,1 2,8 1,7 1,5 6,0  2,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,6  0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6  0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,0 3,0  2,6 2,9 3,0 3,1 3,0 2,8  3,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 361,8 297,3  307,9 309,5 297,9 268,3 304,7 306,6  301,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 362,0 262,5  315,1 305,9 289,1 251,5 299,6 281,2  288,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  348,7 234,5  296,1 280,4 256,9 224,4 268,9 262,0  262,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 397,9 330,8  341,5 343,0 331,8 300,5 338,8 334,5  334,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015