Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 6  11 10 19 6 21 12  44
Brukers alder år  48 46  50 51 50 50 51 48  50
Jordbruksareal daa  447 405  425 387 338 274 397 597  405
  Leid daa  162 158  208 166 119 91 171 338  188
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4370,4 3748,4  4051,6 2904,5 2634,4 2819,5 3283,9 4821,3  3377,0
  Varelager 1000 NOK  172,2 97,9  108,4 130,9 107,5 76,7 128,3 205,3  134,4
  Buskap 1000 NOK  513,0 344,4  419,4 423,1 379,1 277,0 412,6 673,0  438,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  410,9 308,7  312,1 405,2 364,5 338,6 382,2 496,7  382,6
  Traktor 1000 NOK  240,7 166,5  201,8 387,8 349,7 343,8 341,2 211,3  283,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  1806,4 957,4  1501,9 1170,0 900,3 1070,9 1137,8 1996,8  1250,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1227,2 1873,5  1508,1 387,5 533,3 712,6 881,8 1238,3  887,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3694 3259  3564 3824 3801 2844 3677 4698  3760
  Familien timer  2914 2350  2655 2920 2898 2175 2755 3258  2784
Arealbruk:              
  Korn daa            
  Poteter daa   0,2  0,6  0,1 0,7 0,1 0,2  0,2
  Grovfôr og beite daa  446,7 405,2  424,9 387,3 337,6 273,2 397,0 596,3  405,3
  Annet daa            
Avlinger pr daa:              
  Korn FEm            
  Poteter kg   300  883  95 774 385 1000  795
  Grovfôr og beite FEm  397 281  271 284 292 303 306 298  305
  I alt FEm  397 281  271 284 291 302 306 298  305
Melkeproduksjon og sauehold:              
  Årskyr stk  25,1 14,5  18,1 17,1 16,7 14,2 16,4 32,7  19,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  35,4 18,9  27,4 26,3 24,0 17,8 25,7 49,6  29,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,0 2,2  2,9 5,9 3,9 0,8 5,0 3,9  3,7
  Melk/årsku kg  8324 6832  7128 7138 7363 6684 7265 8017  7508
  Omsatt melk l  188789 91315  117780 110693 112343 87154 108237 237780  134617
  Melkekvote l  159861 115003  130329 125281 121220 90272 120527 227556  138236
  Vinterfôra sauer stk  113 126  125 93 83 74 103 117  97
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,3  1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5  1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  3421 2702  3310 2768 2418 2067 2884 3825  2827
Priser:              
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,10 5,35  5,30 5,14 5,16 5,35 5,20 5,24  5,22
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,73 43,32  45,80 46,99 46,92 46,30 45,68 46,14  45,91
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,02 52,02  52,85 52,19 52,32 52,89 52,31 51,36  51,99
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  53,77 52,27  52,45 51,62 51,16 52,65 52,16 50,66  51,44
  Ull NOK/kg  35,90 28,25  29,40 37,04 37,45 37,30 33,85 34,01  34,29
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  962,9 488,4  624,4 569,2 579,2 466,4 563,1 1245,5  703,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  119,0 117,6  121,0 125,0 121,7 123,8 122,3 124,5  122,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   18,7  34,6 47,3 47,5 23,4 31,9 76,4  42,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  178,5 70,8  108,1 99,5 98,1 78,0 100,9 226,0  124,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  82,5 74,0  119,6 166,2 125,2 53,8 143,9 167,1  124,9
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  6,1 14,7  24,9 34,0 27,1 10,7 29,5 47,8  29,6
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  40,3 12,9  45,8 21,7 25,3 37,9 20,6 66,1  34,8
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  179,8 151,8  180,4 145,9 126,1 111,6 155,1 192,3  148,7
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  13,2 22,2  28,4 23,8 22,0 16,7 22,9 35,0  23,9
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  5,2 10,5  9,5 20,7 15,4 2,8 14,3 13,6  10,9
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  16,5 12,6  15,0 15,9 13,6 11,1 14,8 18,0  14,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,4 0,7  1,4 0,7 0,4 0,5 0,7 8,4  2,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6  0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,2 2,4  2,9 3,2 3,3 3,4 3,0 3,1  3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 341,7 250,2  299,4 330,0 293,3 305,5 316,5 350,1  318,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 313,0 236,4  284,0 332,2 284,8 287,1 315,4 337,4  308,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  311,3 220,1  266,4 314,0 268,4 280,2 294,8 334,7  295,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 378,1 284,6  333,2 362,9 326,5 351,5 350,2 378,1  352,5