Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 11  7 19 6 15 20 46
Brukers alder år  51 51  51 51 51 52 50 51
Jordbruksareal daa  450 468  362 377 271 372 624 443
  Leid daa  189 220  132 160 116 139 359 218
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4043,3 4776,8  2534,2 2814,3 2781,3 2854,3 5384,9 3749,8
  Varelager 1000 NOK  158,2 137,5  126,4 115,4 64,2 155,9 200,8 153,1
  Buskap 1000 NOK  521,6 435,1  402,9 388,5 275,7 444,4 635,8 476,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  411,7 349,5  334,8 416,1 329,6 377,3 527,1 421,0
  Traktor 1000 NOK  198,1 257,3  340,3 352,9 312,7 287,5 304,9 287,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  1534,1 2025,3  962,2 932,7 1040,1 904,5 2312,5 1449,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1219,6 1572,1  367,6 608,7 758,9 684,6 1403,8 963,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3630 3388  3735 3869 2523 3551 4500 3765
  Familien timer  2889 2516  2730 2852 2020 2664 3037 2720
Arealbruk:            
  Korn daa          
  Poteter daa   0,7    1,2  0,1 0,2
  Grovfôr og beite daa  448,1 467,5  362,3 377,0 269,7 371,1 623,7 442,7
  Annet daa  1,6    0,2 0,5 0,9 0,2 0,4
Avlinger pr daa:            
  Korn FEm          
  Poteter kg   429    429  500 500
  Grovfôr og beite FEm  370 261  307 267 307 339 265 292
  I alt FEm  369 261  307 267 305 338 265 292
Melkeproduksjon og sauehold:            
  Årskyr stk  24,9 18,5  16,3 17,1 13,6 17,4 27,8 20,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  35,8 29,7  24,2 25,8 18,1 27,8 45,4 32,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,3 3,6  3,3 3,1 0,4 3,7 4,4 3,2
  Melk/årsku kg  8105 7315  7487 7626 7258 7560 7753 7603
  Omsatt melk l  180699 122235  109770 118957 89636 118139 197749 142137
  Melkekvote l  179582 133527  119501 123351 95989 128145 202133 148080
  Vinterfôra sauer stk  102 143  109 90 80 103 122 102
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,4  1,6 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2616 3916  3442 2638 2099 2825 3594 2891
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,33 5,27  5,28 5,29 5,46 5,32 5,34 5,34
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,51 47,07  47,45 46,99 48,13 47,10 47,44 47,37
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,01 52,99  54,78 52,99 51,56 53,67 51,61 52,28
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,02 48,58  45,78 45,22 46,73 46,76 47,55 46,99
  Ull NOK/kg  37,20 31,06  41,47 36,62 31,19 38,01 33,66 34,89
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  963,0 644,3  579,9 629,6 489,7 628,7 1056,1 758,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  118,6 124,8  124,8 124,8 123,6 123,4 124,9 124,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   35,2  47,0 50,3 24,7 28,7 73,0 46,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  165,0 125,6  110,3 96,8 106,7 122,7 158,9 128,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  93,5 126,8  115,6 127,2 30,0 107,6 197,8 128,9
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  5,9 34,5  27,7 29,8 8,6 20,9 51,1 31,4
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  57,7 46,6  32,7 28,7 42,6 50,1 61,9 50,6
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  131,3 175,8  161,2 118,1 90,8 129,7 166,9 131,8
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  37,9 63,5  65,4 50,1 37,3 48,0 66,0 51,9
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  14,4 3,3  13,2 9,0 3,8 7,9 11,9 8,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  14,9 17,7  21,7 14,5 9,8 16,0 17,4 14,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,8 1,9  -0,4 0,8 1,9 0,2 13,0 6,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,1 2,7  3,3 3,1 3,5 3,2 2,8 3,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 363,8 299,6  324,3 307,4 320,2 323,3 353,6 331,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 332,7 286,0  309,9 296,4 303,7 310,8 344,0 318,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  320,2 272,4  295,5 277,1 290,4 297,6 327,4 303,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 389,3 335,4  356,7 338,6 360,0 355,2 379,8 361,7