Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 11  18 8 13 19 45
Brukers alder år  52 48  52 49 50 50 51
Jordbruksareal daa  415 491  375 274 385 641 446
  Leid daa  184 239  165 132 166 358 224
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3961,4 5537,4  3009,3 3399,4 3499,0 5782,0 4171,8
  Varelager 1000 NOK  127,2 145,6  98,7 84,5 148,4 189,6 145,2
  Buskap 1000 NOK  518,3 458,2  364,7 330,4 442,0 661,9 486,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  380,2 334,3  410,0 323,8 362,7 503,3 399,1
  Traktor 1000 NOK  212,5 201,2  356,7 345,7 294,1 246,4 272,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  1457,5 2695,1  1152,5 1323,6 1548,0 2661,4 1817,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1265,7 1703,0  626,6 991,4 703,8 1519,4 1052,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3611 3556  3772 2881 3351 4628 3754
  Familien timer  2835 2709  2822 2107 2655 3160 2752
Arealbruk:           
  Korn daa         
  Poteter daa   0,6   0,9   0,2
  Grovfôr og beite daa  413,3 489,8  375,3 273,1 383,8 640,4 445,6
  Annet daa  1,6 0,9    1,0 0,5 0,5
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm         
  Poteter kg   662   662   704
  Grovfôr og beite FEm  333 283  251 310 337 252 284
  I alt FEm  331 282  251 310 336 252 284
Melkeproduksjon og sauehold:           
  Årskyr stk  24,1 21,1  15,9 16,9 17,0 28,4 20,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  38,2 30,0  24,9 22,6 29,0 46,7 33,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,8 4,2  3,6 1,1 3,6 5,6 3,6
  Melk/årsku kg  7941 7595  7848 7644 7902 7983 7837
  Omsatt melk l  169765 143712  112246 114083 120211 205546 147522
  Melkekvote l  175130 143540  119095 122313 121426 212891 152644
  Vinterfôra sauer stk  108 151  89 86 94 136 105
  Gagnslam/vfs stk  1,2 1,4  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2821 4187  2609 2234 2684 4085 3052
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,52 5,65  5,51 5,63 5,45 5,61 5,56
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,50 48,67  49,37 48,11 48,45 48,59 48,44
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,97 53,57  52,95 49,23 53,20 53,68 53,44
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  40,79 43,42  39,85 41,45 41,20 41,79 41,29
  Ull NOK/kg  36,93 38,03  39,76 41,53 40,15 36,09 37,76
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  936,6 812,5  618,6 641,9 654,6 1153,2 820,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  125,9 132,1  132,1 130,3 130,4 132,2 131,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   36,0  47,7 20,1 28,4 77,9 47,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  146,0 126,7  112,9 80,3 134,6 200,5 143,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  105,8 146,6  127,2 46,5 122,0 221,0 142,0
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  6,3 28,5  33,4 8,3 30,8 52,6 33,8
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  68,3 48,0  18,3 57,6 38,4 66,3 49,6
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  78,0 138,3  75,0 65,2 95,6 129,9 98,3
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  73,0 129,4  74,3 61,2 79,1 124,9 90,9
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  3,5 8,8  15,2 18,2 6,3 10,3 9,5
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  14,3 25,4  12,3 13,8 15,0 19,7 15,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1 2,5  2,0 0,1 1,1 7,1 3,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,7 0,9 0,7 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,2 2,7  3,0 3,8 3,2 2,8 3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 332,5 251,4  303,8 292,5 325,8 333,0 319,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 304,4 209,6  288,7 278,2 315,5 303,9 298,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  294,0 205,0  266,1 262,1 297,1 295,2 284,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 362,8 280,2  333,6 330,3 356,5 358,3 349,2