Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 10  15 6 13 18 40
Brukers alder år  51 48  52 48 49 50 50
Jordbruksareal daa  535 494  401 273 392 694 490
  Leid daa  239 235  187 114 185 390 253
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5240,6 5830,3  3644,5 2205,9 4886,0 6372,8 4828,7
  Varelager 1000 NOK  150,9 153,7  105,0 76,5 146,1 192,0 150,0
  Buskap 1000 NOK  644,0 478,1  368,4 217,3 452,8 736,1 520,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  543,6 358,7  480,0 384,3 411,5 656,4 488,8
  Traktor 1000 NOK  238,9 222,6  362,2 228,6 266,7 328,9 277,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  2173,6 2721,8  1575,9 759,7 2433,0 2812,0 2174,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1489,6 1895,5  753,1 539,4 1175,9 1647,3 1217,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3607 3491  4019 2582 3625 4327 3742
  Familien timer  2956 2651  3003 1930 2925 3051 2811
Arealbruk:           
  Korn daa         
  Poteter daa   0,4   0,7   0,1
  Grovfôr og beite daa  533,5 493,1  400,9 272,7 390,8 694,1 490,0
  Annet daa  1,6     1,0  0,3
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm         
  Poteter kg   611   611   668
  Grovfôr og beite FEm  269 285  223 262 318 223 254
  I alt FEm  268 285  223 262 318 223 254
Melkeproduksjon og sauehold:           
  Årskyr stk  29,9 22,7  16,8 13,6 19,5 33,9 24,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  52,6 33,0  24,8 13,4 30,8 55,7 37,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,4 4,7  4,0 1,3 4,4 6,0 4,4
  Melk/årsku kg  7954 8069  7751 6769 7658 8350 7971
  Omsatt melk l  212415 166407  115578 77844 135058 255940 173742
  Melkekvote l  224046 170078  127257 90478 143021 269225 184423
  Vinterfôra sauer stk  91 143  96 77 109 116 103
  Gagnslam/vfs stk  1,2 1,5  1,4 1,0 1,4 1,5 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2600 4099  2748 1285 3081 3876 3039
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,43 5,62  5,41 5,72 5,53 5,45 5,48
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,65 48,46  47,94 48,11 46,71 47,00 46,98
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,97 49,43  51,01 51,13 51,61 50,05 50,49
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,37 42,37  40,84 39,51 40,30 41,68 40,92
  Ull NOK/kg  38,68 38,66  39,00 39,58 36,91 41,05 38,86
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1154,4 935,9  625,7 445,0 746,4 1394,0 952,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  135,1 152,5  156,1 152,6 151,2 153,0 152,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   43,6  58,3 23,7 35,4 93,4 58,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  186,0 125,4  84,9 65,7 104,2 181,6 127,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  190,8 151,0  142,7 19,1 155,1 234,3 159,1
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  21,4 41,6  42,2 9,4 31,2 68,4 42,9
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  45,9 38,7  24,5 31,0 22,2 65,5 42,4
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  107,1 174,9  111,7 51,4 122,8 161,1 124,1
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  64,8 124,4  78,9 33,6 90,1 114,1 88,7
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  2,5 12,5  9,9 9,8 10,1 6,0 7,5
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  14,2 24,2  13,8 7,4 18,6 18,3 15,9
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,2  0,5 0,3  4,4 2,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,7 0,9 0,7 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,9 3,3  3,0 3,0 3,4 3,0 3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 316,3 334,0  284,6 220,4 280,8 379,1 324,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 299,1 315,9  268,7 199,1 256,9 379,9 310,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  282,2 315,1  247,0 199,9 241,2 367,2 298,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 348,3 364,8  311,2 254,7 311,3 406,1 354,0