Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 8  16 6 15 16 42
Brukers alder år  51 49  53 51 48 51 51
Jordbruksareal daa  514 489  378 274 394 720 473
  Leid daa  201 277  170 96 192 409 244
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5390,4 5509,5  3941,9 2604,6 5131,4 6840,3 4910,0
  Varelager 1000 NOK  236,2 141,9  120,6 92,1 159,0 277,5 184,1
  Buskap 1000 NOK  634,1 434,0  328,4 250,8 438,9 780,0 504,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  575,7 429,1  440,1 366,7 404,8 771,7 498,5
  Traktor 1000 NOK  242,8 164,9  317,1 217,9 266,8 342,7 271,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  2087,4 2578,9  1877,9 875,6 2619,0 2815,2 2163,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1614,2 1760,6  857,7 801,6 1242,9 1853,2 1287,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3647 3578  3875 2575 3419 4714 3728
  Familien timer  2899 2656  2967 1796 2732 3333 2813
Arealbruk:           
  Korn daa         
  Poteter daa   0,5   0,7   0,1
  Grovfôr og beite daa  513,1 487,1  378,0 273,7 392,5 719,6 472,0
  Annet daa  1,3 1,5    1,7  0,6
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm         
  Poteter kg   1250   1250   1250
  Grovfôr og beite FEm  318 309  226 259 312 278 286
  I alt FEm  317 308  226 259 311 278 286
Melkeproduksjon og sauehold:           
  Årskyr stk  27,1 21,3  16,0 11,0 18,9 35,2 22,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  49,8 33,0  23,5 17,5 30,8 59,9 37,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,8 3,8  3,1 0,8 4,1 5,1 3,6
  Melk/årsku kg  7779 7805  7634 6196 7900 8326 7952
  Omsatt melk l  191535 152448  110895 59416 135082 268852 163378
  Melkekvote l  199537 157517  120547 68404 137496 283536 171874
  Vinterfôra sauer stk  95 116  82 72 91 108 91
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,4 1,4 1,4 1,5 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2892 3325  2312 1995 2478 3533 2672
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,35 5,55  5,33 5,63 5,34 5,41 5,39
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,54 43,52  45,86 46,82 44,84 44,63 44,73
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,27 50,65  50,99 49,81 49,14 50,84 50,14
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,31 42,15  41,29 42,74 41,72 42,51 41,99
  Ull NOK/kg  40,59 35,43  31,79 31,69 36,98 37,75 35,92
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1025,3 846,1  591,4 334,7 720,8 1453,5 881,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  138,0 181,4  178,8 145,5 165,6 169,7 164,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   60,8  57,6 19,3 43,3 106,7 61,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  205,0 107,5  108,5 57,2 137,3 227,5 148,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  150,9 169,1  81,4 57,6 128,8 214,1 137,6
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  14,6 56,2  32,0 7,7 34,1 67,1 39,4
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  78,2 27,0  29,9 51,4 15,1 113,2 58,6
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  131,4 142,0  95,8 84,8 105,9 151,3 113,8
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  61,9 93,8  63,1 45,4 67,5 95,6 71,5
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  6,3 8,7  5,6 13,7 4,9 4,7 5,9
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  14,2 17,0  11,5 9,9 13,1 16,7 13,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,5 0,6  0,2 0,3 1,9 5,3 2,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,7 0,9 0,7 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,1 2,8  3,2 3,1 3,2 3,1 3,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 314,8 194,1  294,8 246,5 256,7 347,3 298,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 291,0 141,5  272,9 215,4 225,8 340,4 275,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  271,0 134,2  252,9 205,7 215,0 324,9 262,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 346,5 223,3  320,6 281,5 285,4 372,3 326,5