Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 7  7 16 6 16 16 41
Brukers alder år  51 47  49 51 51 46 52 50
Jordbruksareal daa  543 552  363 374 259 375 706 472
  Leid daa  219 288  190 169 99 165 377 231
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5655,3 7092,2  5293,9 4637,2 2768,1 5825,8 7621,3 5719,7
  Varelager 1000 NOK  278,2 266,0  171,7 135,7 103,3 182,3 311,0 211,9
  Buskap 1000 NOK  680,5 628,2  421,9 388,8 317,2 498,4 857,8 586,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  626,3 414,0  444,0 514,4 335,4 435,0 798,4 539,1
  Traktor 1000 NOK  199,6 191,7  230,0 304,7 245,6 230,8 443,5 308,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  2121,1 3337,4  2880,1 2284,2 1265,8 2749,5 3177,9 2520,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1749,6 2254,8  1146,2 1009,4 500,7 1729,8 2032,7 1554,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3966 3962  3612 3766 2868 3565 4705 3864
  Familien timer  3043 2901  2737 2829 1978 2792 3335 2877
Arealbruk:            
  Korn daa  6,8       4,3 1,7
  Poteter daa     0,1 0,1  0,1  
  Grovfôr og beite daa  535,0 549,6  362,4 374,1 258,8 373,6 700,6 469,8
  Annet daa  1,3 2,4     0,8 1,1 0,7
Avlinger pr daa:            
  Korn FEm  428       428 428
  Poteter kg     4000 4000  4000  4000
  Grovfôr og beite FEm  345 350  283 259 283 324 308 311
  I alt FEm  345 349  283 259 283 324 308 311
Melkeproduksjon og sauehold:            
  Årskyr stk  31,0 28,4  20,9 18,8 14,8 22,1 38,4 26,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  47,0 38,7  27,2 25,5 19,8 31,7 58,3 38,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,2 4,4  2,9 2,7 2,4 3,9 6,2 4,4
  Melk/årsku kg  8166 8623  8096 8075 6271 8208 8589 8233
  Omsatt melk l  223409 225571  150889 137286 82377 162764 298779 194946
  Melkekvote l  224844 245372  159604 147936 90189 173688 313898 206501
  Vinterfôra sauer stk  97 177  76 83 107 106 107 103
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,3  1,4 1,4 1,4 1,2 1,6 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2995 4870  2277 2290 2937 2765 3654 3016
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,11 5,18  5,19 5,13 5,06 5,14 5,16 5,14
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,16 47,38  46,63 45,35 43,96 46,43 45,75 45,79
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,32 53,09  49,92 51,15 50,97 51,37 52,61 51,97
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,76 45,64  41,52 40,81 41,64 41,19 44,18 42,58
  Ull NOK/kg  41,03 35,69  35,16 34,60 37,60 36,52 35,74 36,32
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1142,4 1168,3  783,1 703,8 417,1 836,3 1543,0 1002,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  172,0 192,8  199,9 193,8 194,6 192,4 184,9 186,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   71,3  82,4 76,5 34,4 56,5 113,5 72,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  159,4 172,0  121,0 101,5 73,5 139,2 215,1 150,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  174,5 239,9  124,4 116,2 104,4 155,2 260,1 179,5
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  16,3 60,7  27,6 28,2 22,4 30,2 59,7 38,9
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  62,3 26,6  31,1 24,3 18,5 25,2 76,7 43,2
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  134,8 235,3  100,1 102,2 151,4 120,0 171,6 139,5
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  61,6 129,1  55,5 60,4 80,6 68,6 92,6 77,0
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  12,1 13,1  11,4 6,5 0,3 9,1 10,9 8,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  16,5 28,0  11,8 10,3 16,3 15,9 16,3 15,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,6 0,6  0,4 0,2  2,2 0,2 0,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,8  0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,9 3,5  3,7 3,5 4,2 3,8 3,2 3,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 276,1 251,8  320,5 326,2 332,3 299,6 358,0 326,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 246,8 216,4  303,9 313,5 305,0 281,3 347,2 307,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  232,7 235,7  264,4 278,3 290,4 259,7 329,3 289,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 301,6 283,5  346,1 355,9 369,8 328,3 385,2 355,5