Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 8  7 16 6 14 18 40
Brukers alder år  48 48  50 50 52 49 48 50
Jordbruksareal daa  589 588  379 415 254 394 745 520
  Leid daa  252 317  190 182 85 189 395 259
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  7463,6 7864,3  5857,5 5574,4 3040,8 5682,7 9131,7 6613,1
  Varelager 1000 NOK  358,4 361,0  215,6 173,0 101,5 208,4 414,1 278,5
  Buskap 1000 NOK  839,2 836,9  539,4 519,6 426,7 540,5 1002,1 714,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  637,8 410,1  479,7 575,5 328,8 444,7 798,1 571,0
  Traktor 1000 NOK  320,4 327,7  262,3 395,1 245,6 252,6 503,0 359,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  3257,3 3632,9  3082,0 2784,2 1263,2 2767,9 4167,3 3057,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  2050,6 2295,8  1278,6 1127,1 674,9 1468,6 2247,3 1633,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3968 3779  3848 3848 2928 3812 4398 3880
  Familien timer  2774 2773  2746 2713 1906 2893 2912 2721
Arealbruk:            
  Korn daa          
  Poteter daa          
  Grovfôr og beite daa  587,3 588,3  378,9 414,9 253,7 393,1 744,9 519,7
  Annet daa  1,3      0,9  0,3
Avlinger pr daa:            
  Korn FEm          
  Poteter kg          
  Grovfôr og beite FEm  365 394  270 259 276 320 335 327
  I alt FEm  364 394  270 259 276 319 335 327
Melkeproduksjon og sauehold:            
  Årskyr stk  30,0 31,8  25,0 21,7 15,0 23,2 37,2 27,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  48,1 48,3  32,1 29,5 21,2 30,1 59,1 40,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,9 7,3  2,4 3,0 3,2 3,5 8,7 5,7
  Melk/årsku kg  8526 8136  8222 8327 6858 8258 8653 8357
  Omsatt melk l  230229 237069  183822 164121 92402 171331 296709 209232
  Melkekvote l  230605 257535  193593 175693 105797 184866 309011 221829
  Vinterfôra sauer stk  92 162  72 101 114 96 127 111
  Gagnslam/vfs stk  1,5 1,4  1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  3163 4558  2244 2814 3078 2547 4261 3335
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,67 5,76  5,72 5,70 5,69 5,71 5,72 5,71
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,76 50,87  50,49 50,64 49,99 48,87 51,11 50,41
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  59,25 58,27  56,60 57,12 55,05 56,03 58,57 57,82
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,93 47,70  45,74 45,95 46,72 45,36 46,76 46,27
  Ull NOK/kg  38,42 34,91  32,25 33,28 39,32 32,76 36,29 35,48
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1306,1 1365,6  1052,1 935,6 525,5 977,8 1695,9 1195,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  173,6 196,4  203,7 200,0 193,8 200,8 186,1 192,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   75,8  102,0 92,3 40,1 71,4 105,5 79,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  319,5 198,1  201,7 156,9 92,6 152,5 313,5 211,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  287,4 355,5  133,0 153,4 115,9 155,1 404,0 254,1
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  18,8 71,2  34,5 34,7 16,1 28,0 73,2 45,6
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  67,8 34,7  37,7 35,1 16,7 38,1 60,7 43,8
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  176,6 266,2  128,3 161,6 220,6 145,1 239,7 195,4
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  62,6 115,9  54,4 73,0 83,5 65,4 102,6 83,3
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  2,5 14,9  7,3 6,8 2,0 7,7 9,1 7,1
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  15,4 21,5  10,8 14,3 21,9 12,7 20,4 17,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  10,3 3,0  3,9 2,7 3,7 4,1 7,5 5,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,9  0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,5 3,8  4,7 4,2 5,0 4,2 3,7 3,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 371,4 409,6  481,9 464,4 415,7 388,4 494,2 444,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 355,1 416,8  505,1 483,0 397,8 387,6 523,3 454,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  337,5 403,7  463,5 438,7 378,3 356,5 492,6 426,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 394,8 442,1  508,3 494,2 451,4 417,8 520,4 473,7