Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  100-200  200-300  300-500  200-300

 

Antall bruk    18 7 22 9 16 11 5 5
Brukers alder år  50 47 49 47 49 47 54 47
Jordbruksareal daa  157 223 381 625 148 250 352 259
  Leid daa  22 26 58 97 10 29 73 3
Eiendeler i jordbruket NOK  464973 661878 1120895 1637240 385511 628088 833347 796038
  Varelager NOK  64023 154850 210494 382897 49232 102179 173989 158271
  Maskiner og redskap NOK  29134 23391 106602 169719 31405 71764 66454 68685
  Skurtresker NOK  19919 13874 48589 90064 17448 14161 27672 64110
  Traktor NOK  31169 40657 124282 111192 65483 57152 12400 70698
  Driftsbygninger NOK  192208 281445 304183 384828 122183 241988 315817 181863
  Jord, veg, osv. NOK  127066 147661 326746 498541 98149 140845 237015 252411
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  823 925 1429 1991 674 1201 988 1013
  Familien timer  706 890 1201 1574 610 1154 921 882
Arealbruk:           
  Bygg daa  64,4 77,7 123,3 219,9 48,3 118,2 144,2 211,8
  Havre daa  48,8 58,1 124,3 158,4 61,7 105,5 130,8 46,0
  Hvete daa  25,7 69,3 98,4 146,8 20,3 18,4 60,8 
  Poteter daa   5,3 0,1 11,4 0,1 2,9  0,8
  Grovfôr og beite daa  4,2 3,7 3,1 4,0 7,2 3,9  
  Annet daa  13,9 8,6 31,9 84,9 10,4 1,6 16,4 
Avlinger pr daa:           
  Bygg kg  412 427 446 450 399 423 391 396
  Havre kg  365 515 447 472 390 444 390 492
  Hvete kg  466 555 435 447 430 433 425 
  Poteter kg  2400 1541 2500 2650 2800 2406  625
  Grovfôr og beite FEm  262 236 297 199 243 196  
  I alt FEm  362 445 399 407 351 396 363 398
Kornproduksjon, priser:           
  Bygg NOK/kg  1,92 2,03 1,96 1,98 1,96 1,92 1,97 1,98
  Havre NOK/kg  1,74 1,77 1,76 1,75 1,72 1,73 1,81 1,74
  Hvete NOK/kg  2,41 2,44 2,37 2,33 2,40 2,43 2,16 
Variable kostnader NOK/daa  276 275 236 260 251 246 237 216
Produksjonsinntekt bygg NOK  50548 67714 102640 197941 40642 96507 108985 158537
Produksjonsinntekt havre NOK  29164 52754 98357 124634 42246 81958 92548 38637
Produksjonsinntekt hvete NOK  29843 97209 99827 143888 21920 19366 57965 
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  778  11299 35985 4542  12775 
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  245 247 255 285 307 257 138 358
Dekningsbidrag/daa NOK  935 1111 947 962 930 991 850 976
Familiens arbeidsfortj. J NOK  19727 71225 74806 138685 19900 60801 112916 43593
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  52366 150125 116788 165194 61213 98774 229877 92673

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015