Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle

 

Antall bruk    10 10  19 13 54 10 12 27  11
Brukers alder år  51 51  47 48 49 51 52 51  48
Jordbruksareal daa  164 240  374 640 363 156 247 228  324
  Leid daa  13 24  49 166 65 6 36 23  11
Eiendeler i jordbruket NOK  551522 969178  1239875 1882912 1175275 462694 540237 580408  926699
  Varelager NOK  43331 101538  194828 416153 195563 56817 88403 84251  150068
  Maskiner og redskap NOK  36250 41484  93175 189763 93019 20967 81355 60555  92788
  Skurtresker NOK  11260 17299  35543 110109 44304 6024 13459 17161  56170
  Traktor NOK  47330 52947  125671 176017 105221 93389 94376 83582  116153
  Driftsbygninger NOK  268840 523276  344433 455856 379859 158155 127389 184074  198545
  Jord, veg, osv. NOK  144171 231733  446224 533892 356809 127341 135255 150785  312974
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  592 997  1271 1957 1232 732 1118 967  1004
  Familien timer  543 982  1164 1633 1104 650 1072 898  856
Arealbruk:              
  Bygg daa  92,4 98,3  146,7 198,2 136,8 61,6 90,5 85,0  300,9
  Havre daa  40,0 69,4  113,7 122,3 90,4 59,0 126,8 103,0  15,5
  Hvete daa  19,7 49,1  78,6 204,6 89,7 20,8 15,1 24,3  
  Poteter daa   0,6   9,2 2,3 0,1 4,6 2,1  5,5
  Grovfôr og beite daa  3,3 14,3  5,5 20,3 10,1 10,8 2,3 7,9  
  Annet daa  9,0 8,1  29,4 85,1 34,0 4,0 8,0 6,2  2,4
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  393 366  415 435 412 376 376 394  315
  Havre kg  378 456  470 481 463 445 421 427  358
  Hvete kg  389 478  443 418 430 515 418 459  
  Poteter kg   1940   3079 3025 2500 2356 2358  2813
  Grovfôr og beite FEm  147 323  290 235 263 176 366 217  
  I alt FEm  351 384  396 396 391 369 361 371  313
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  1,76 1,84  1,88 2,04 1,92 1,78 1,70 1,75  1,93
  Havre NOK/kg  1,52 1,60  1,64 1,63 1,62 1,68 1,56 1,62  1,59
  Hvete NOK/kg  2,23 2,20  2,27 2,31 2,28 2,20 2,13 2,19  2,42
Variable kostnader NOK/daa  234 232  240 263 248 220 245 236  206
Produksjonsinntekt bygg NOK  63185 67885  113586 162726 104904 44843 60203 61226  176850
Produksjonsinntekt havre NOK  22717 48071  85221 100402 67670 47558 84373 73591  7195
Produksjonsinntekt hvete NOK  16536 49752  76583 194330 86004 22251 13351 23756  -40
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  929 5799  17839 47159 18876 1679 4437 2594  
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  324 283  260 357 308 234 286 244  294
Dekningsbidrag/daa NOK  705 823  893 971 900 962 816 882  818
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK -85786 60640  155990 168926 123099 94215 96442 127559  167515
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK -115581 60355  150708 156667 111532 77197 90497 123836  154740
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  -174837 -26267  50929 50159 17195 6431 48731 60339  70336

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015