Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    7 12  20 12 53 10 23 8  14
Brukers alder år  52 49  49 46 49 50 52 45  48
Jordbruksareal daa  155 250  374 718 382 163 254 255  302
  Leid daa  14 30  43 250 81 23 43 8  15
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  503,5 834,3  1280,7 2286,7 1264,3 577,5 749,2 742,9  852,8
  Varelager 1000 NOK  67,1 118,0  156,4 413,7 189,1 39,8 82,5 60,8  113,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  12,1 54,1  68,6 182,8 81,3 68,4 77,2 37,3  59,7
  Skurtresker 1000 NOK  5,1 29,8  79,4 150,7 71,5 19,3 19,4 21,1  41,0
  Traktor 1000 NOK  38,1 72,9  129,4 167,8 108,8 49,2 91,6 63,6  76,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  255,7 328,2  337,6 728,7 404,5 270,8 255,4 271,4  252,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  125,3 231,2  508,8 640,5 408,3 129,9 222,7 288,0  309,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  558 779  1115 1771 1081 678 989 648  1019
  Familien timer  508 580  1036 1553 950 582 892 625  824
Arealbruk:              
  Bygg daa  80,7 95,9  127,2 181,6 121,5 31,8 62,7 227,1  264,3
  Havre daa  45,4 92,9  85,9 189,0 102,3 72,7 105,1 12,5  17,1
  Hvete daa  26,1 44,2  120,7 212,6 109,1 31,9 58,3 10,6  12,5
  Poteter daa      3,6 0,8 0,1 0,2   5,1
  Grovfôr og beite daa  2,0 14,7  4,4 22,7 10,4 15,9 13,2 4,4  2,5
  Annet daa  0,4 2,3  34,4 106,9 37,8 10,3 14,8 0,5  0,3
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  457 483  474 511 487 385 472 415  457
  Havre kg  402 504  483 483 483 416 471 300  360
  Hvete kg  426 555  498 506 502 434 473 432  508
  Poteter kg      3601 3601 1000 1010   3125
  Grovfôr og beite FEm  151 503  395 156 295 117 189 24  24
  I alt FEm  403 467  441 434 439 331 405 389  438
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  1,87 1,81  1,83 1,85 1,84 1,78 1,69 1,71  1,75
  Havre NOK/kg  1,49 1,54  1,60 1,58 1,57 1,74 1,65 1,55  1,53
  Hvete NOK/kg  2,14 2,31  2,25 2,39 2,31 2,29 2,06 1,84  1,93
Variable kostnader NOK/daa  262 211  258 250 248 223 232 170  209
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  69,1 83,0  108,1 170,7 107,4 22,0 47,9 149,2  203,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  27,0 69,1  65,5 149,4 77,8 50,6 79,4 5,6  8,6
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  26,3 55,3  128,4 242,2 120,6 31,1 56,7 8,5  12,0
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  0,2 2,6  12,5 63,8 19,8 0,1 3,2   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,3  0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 1,0  1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  1,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 38,9 183,6  226,5 296,9 230,6 44,2 155,0 310,0  277,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 38,9 180,3  225,5 307,3 231,0 22,3 150,3 310,4  278,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  7,0 119,4  173,9 244,7 175,2 -17,6 108,9 261,5  237,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015