Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    14 7  21 13 57 8 6 19  6 13
Brukers alder år  49 51  48 47 48 50 52 52  44 48
Jordbruksareal daa  161 253  381 773 390 157 240 267  266 323
  Leid daa  8 29  64 311 100 32 34 55  17 20
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  720,1 992,9  1380,6 2529,3 1392,6 733,1 502,8 781,1  910,7 1061,0
  Varelager 1000 NOK  50,7 108,4  131,9 484,3 185,5 45,5 42,5 60,6  71,7 151,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  40,5 62,5  105,6 289,6 122,9 101,0 74,6 87,7  79,5 81,9
  Skurtresker 1000 NOK  14,3 22,2  67,4 176,3 71,9 20,4 15,1 20,3  20,3 48,3
  Traktor 1000 NOK  74,8 169,6  198,7 212,3 160,8 69,5 49,4 98,3  99,8 129,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  349,2 358,3  358,7 672,6 418,1 317,9 128,1 265,7  354,6 316,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  190,6 271,9  518,2 691,2 432,7 178,9 190,9 247,6  284,9 333,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  433 522  1055 1763 965 702 894 917  671 1100
  Familien timer  405 454  974 1439 846 694 752 843  663 901
Arealbruk:               
  Bygg daa  53,7 68,7  138,2 207,5 120,8 29,4 134,7 81,1  215,5 274,9
  Havre daa  33,6 102,3  92,6 185,4 97,2 82,8 54,3 82,9  37,5 35,8
  Hvete daa  49,2 49,9  103,4 275,9 120,3 30,6 34,8 78,6  6,7 3,1
  Poteter daa      3,9 0,9 0,1  0,1   6,2
  Grovfôr og beite daa  11,8 20,7  8,2 11,5 11,1 8,0 10,8 13,9  5,8 2,7
  Annet daa  12,9 11,4  39,0 89,0 39,2 6,3 5,0 10,2   
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  349 350  394 389 384 307 304 296  356 403
  Havre kg  302 450  400 395 396 305 284 346  393 448
  Hvete kg  374 516  517 428 452 280 395 320  255 255
  Poteter kg      3088 3088 2500  2500   2666
  Grovfôr og beite FEm  213 300  326 367 300 150 276 238  52 52
  I alt FEm  317 387  401 374 378 253 289 288  335 389
Kornproduksjon, priser:               
  Bygg NOK/kg  1,81 1,72  1,77 1,82 1,80 1,70 1,67 1,68  1,78 1,76
  Havre NOK/kg  1,59 1,52  1,60 1,56 1,57 1,54 1,61 1,56  1,92 1,68
  Hvete NOK/kg  1,98 2,18  2,12 2,06 2,08 1,97 1,87 1,95  1,70 1,84
Variable kostnader NOK/daa  278 221  285 285 279 209 266 236  193 218
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  35,0 39,3  96,8 146,2 83,3 13,0 65,6 38,7  115,1 182,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  16,6 71,7  58,2 111,7 59,8 40,1 24,8 44,4  27,0 27,5
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  36,5 64,7  113,5 259,0 118,0 21,9 25,5 52,2  2,7 -1,3
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  4,7 9,9  9,3 47,3 16,6 -1,1 0,1 1,7   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,4  0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3  0,4 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 1,0  0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7  0,9 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -50,1 250,8  182,7 236,8 181,1 -142,5 37,1 28,4  68,6 158,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -50,1 251,7  179,5 233,2 174,8 -142,5 28,6 25,8  68,6 156,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -124,6 161,5  113,7 136,1 94,9 -181,1 0,5 -14,8  41,3 121,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015