Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    13 12  20 15 63 6 6 18  6 13
Brukers alder år  47 51  46 50 49 52 50 53  45 49
Jordbruksareal daa  163 231  379 760 381 157 222 290  262 320
  Leid daa  9 26  86 307 107  30 67  17 20
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1014,3 927,8  1434,5 2472,4 1446,6 870,0 582,9 862,1  984,1 1068,1
  Varelager 1000 NOK  63,5 73,7  146,8 515,1 197,2 42,2 40,6 67,5  85,2 111,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  102,7 66,9  108,2 295,7 139,0 117,2 62,9 90,8  72,4 93,6
  Skurtresker 1000 NOK  37,6 43,4  28,6 201,6 73,6 18,1 10,4 18,1  16,2 41,2
  Traktor 1000 NOK  95,7 169,0  228,2 183,7 174,3 56,5 74,6 106,9  189,6 158,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  413,6 304,7  357,6 626,5 409,7 382,2 193,1 294,5  338,0 332,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  300,9 270,2  564,9 649,8 452,7 253,7 199,1 283,4  282,7 331,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  439 537  947 1689 900 653 752 968  715 1185
  Familien timer  399 442  853 1499 799 632 643 872  657 900
Arealbruk:               
  Bygg daa  87,1 85,9  99,6 161,2 105,2 12,7 89,7 84,2  196,3 252,7
  Havre daa  30,2 61,1  107,8 159,1 90,2 91,0 42,8 91,2  40,8 39,6
  Hvete daa  30,5 52,7  136,7 322,5 137,7 39,5 77,7 94,9  6,7 8,5
  Poteter daa      1,7 0,4   0,2   6,2
  Grovfôr og beite daa  5,4 18,4  6,8 10,7 9,3  11,7 13,8  18,3 8,5
  Annet daa  10,0 12,9  28,5 100,7 37,5 13,3  5,7   4,6
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  379 381  441 491 439 393 276 361  341 356
  Havre kg  402 474  437 453 445 256 361 323  412 334
  Hvete kg  440 490  522 463 482 358 400 415  250 531
  Poteter kg      2356 2356   1750   2687
  Grovfôr og beite FEm  274 318  332 189 279  283 268  27 27
  I alt FEm  375 390  435 411 413 249 314 334  310 345
Kornproduksjon, priser:               
  Bygg NOK/kg  1,75 1,67  1,78 1,82 1,78 1,71 1,69 1,70  1,70 1,76
  Havre NOK/kg  1,54 1,59  1,63 1,61 1,61 1,62 1,53 1,59  2,01 1,90
  Hvete NOK/kg  1,92 2,06  2,01 2,03 2,02 2,59 1,99 2,02  1,74 1,81
Variable kostnader NOK/daa  318 248  297 291 290 279 324 268  140 223
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  60,4 54,7  80,2 145,9 83,8 8,8 41,9 52,2  102,7 150,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  19,4 45,1  74,4 125,3 66,1 35,2 26,0 48,9  27,7 22,5
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  26,7 51,2  145,4 308,3 135,8 34,6 61,8 79,4  6,3 9,7
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  0,9 9,9  11,5 36,9 14,5 0,9  0,3   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3  0,5 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 0,9  1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9  1,0 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -126,5 28,7  216,0 263,6 179,0 -178,0 52,5 76,6  69,3 141,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -126,5 27,6  215,0 268,7 177,2 -178,0 49,9 72,0  61,3 134,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -244,1 -33,1  134,7 163,2 85,2 -241,2 8,1 18,4  35,3 94,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -93,8 84,4  277,9 312,1 231,7 -158,6 82,1 109,5  119,7 182,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015