Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    15 13  20 16 68 14 8 16
Brukers alder år  50 49  52 47 49 52 50 52
Jordbruksareal daa  160 233  398 785 386 253 266 325
  Leid daa  6 37  75 330 108 38 28 24
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1081,4 967,4  1712,5 3116,8 1684,6 947,6 1197,6 1268,5
  Varelager 1000 NOK  52,0 89,2  134,3 546,8 198,9 83,5 98,4 157,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  99,8 93,6  128,4 249,0 136,5 93,3 125,4 129,4
  Skurtresker 1000 NOK  48,8 18,6  73,6 337,6 115,6 19,3 31,2 56,9
  Traktor 1000 NOK  89,9 181,3  160,1 268,5 171,4 106,8 193,5 187,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  476,5 302,9  541,9 781,3 512,8 342,5 493,7 408,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  313,8 281,7  674,1 933,7 549,2 301,1 255,5 328,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  437 439  1061 1443 841 798 735 1102
  Familien timer  389 365  1008 1304 767 720 691 865
Arealbruk:            
  Bygg daa  73,1 66,9  103,1 259,3 123,4 52,4 225,8 271,8
  Havre daa  22,7 73,2  111,3 164,9 90,7 98,5 23,1 23,5
  Hvete daa  52,7 73,9  140,5 279,8 133,8 84,6 2,1 9,2
  Poteter daa      0,9 0,2 0,1  5,0
  Grovfôr og beite daa  4,3   11,0 4,3 5,2 14,5 15,3 12,4
  Annet daa  6,9 18,7  31,8 76,0 32,3 2,9  2,7
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  361 340  389 405 389 300 379 423
  Havre kg  302 377  386 409 390 353 265 400
  Hvete kg  360 287  329 351 337 267 178 536
  Poteter kg      595 595 2000  3000
  Grovfôr og beite FEm  263   373 155 332 232 363 539
  I alt FEm  333 315  335 349 339 278 348 415
Kornproduksjon, priser:            
  Bygg NOK/kg  2,06 1,92  2,02 2,08 2,05 1,94 2,14 2,10
  Havre NOK/kg  1,73 1,79  1,95 1,90 1,89 1,84 2,48 2,18
  Hvete NOK/kg  2,15 2,31  2,24 2,13 2,18 2,17 1,85 1,95
Variable kostnader NOK/daa  405 371  389 407 398 359 302 304
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  54,9 38,4  82,8 245,6 104,5 29,8 181,2 241,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  12,6 53,6  86,7 140,8 71,8 63,6 12,4 18,3
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  42,1 50,2  100,5 201,4 96,2 54,0 0,7 11,5
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  4,2 5,6  12,7 34,4 13,8 0,5  5,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,3  0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 0,7  0,8 0,8 0,8 0,7 1,0 1,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -198,4 -73,4  8,8 145,3 29,9 -41,2 56,9 242,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -198,4 -77,2  6,6 131,9 19,6 -56,3 56,9 242,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -247,0 -139,9  -25,3 45,5 -37,0 -98,7 43,9 217,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -157,8 9,6  62,3 197,5 84,9 -17,8 131,7 300,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015