Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    14 11  19 16 63 8 15 7  6 17
Brukers alder år  49 50  48 48 49 52 53 52  49 51
Jordbruksareal daa  165 240  390 776 396 169 266 250  393 331
  Leid daa  7 31  97 284 108  39 20  3 15
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1191,7 945,9  1781,5 3210,7 1803,4 974,6 991,5 1146,8  1698,2 1407,7
  Varelager 1000 NOK  54,6 113,6  165,0 603,7 237,6 68,9 73,9 86,7  170,8 140,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  105,1 87,8  133,7 234,6 139,0 55,9 90,9 126,0  176,0 164,7
  Skurtresker 1000 NOK  51,3 15,5  73,8 293,8 111,1 7,7 17,5 32,5  148,5 72,6
  Traktor 1000 NOK  104,9 188,7  188,6 272,0 187,1 102,9 119,2 155,5  172,0 180,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  544,3 251,8  558,7 802,5 542,2 434,7 380,9 512,9  416,3 434,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  331,0 288,5  661,4 1004,1 586,1 304,6 308,1 233,3  614,5 414,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  422 440  935 1299 788 580 814 676  938 1050
  Familien timer  376 366  874 1184 717 536 709 621  860 845
Arealbruk:               
  Bygg daa  85,0 66,4  128,6 240,4 133,6 66,9 85,4 233,3  335,5 299,2
  Havre daa  25,6 83,3  125,1 166,3 100,2 52,9 94,5 9,3  28,3 13,8
  Hvete daa  45,2 75,0  89,8 271,3 119,1 29,5 49,3   6,7 2,4
  Poteter daa      0,9 0,2      4,1
  Grovfôr og beite daa  8,5 1,9  13,7 3,9 7,4  27,0   12,8 4,5
  Annet daa  0,6 13,5  32,3 93,1 35,9 19,3 10,3 7,1  10,0 6,5
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  436 404  452 468 452 326 305 311  360 367
  Havre kg  399 426  472 436 446 335 371 239  484 417
  Hvete kg  447 444  523 486 487 376 339   300 300
  Poteter kg      1263 1263      2917
  Grovfôr og beite FEm  259 274  340 180 306  168   714 714
  I alt FEm  407 397  441 415 420 289 288 297  368 364
Kornproduksjon, priser:               
  Bygg NOK/kg  2,04 1,93  2,08 2,12 2,08 1,87 1,86 2,14  2,09 2,11
  Havre NOK/kg  1,74 1,85  1,88 1,91 1,88 1,72 1,79 1,84  1,67 1,71
  Hvete NOK/kg  2,05 2,29  2,19 2,17 2,17 2,48 2,19   2,37 2,37
Variable kostnader NOK/daa  319 288  305 309 308 310 266 235  238 257
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  75,2 51,2  120,4 224,0 122,6 40,9 48,0 155,6  232,6 222,6
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  17,7 65,1  111,1 147,3 86,2 36,3 66,2 3,5  25,3 10,4
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  40,7 76,1  109,8 297,0 130,9 18,3 30,5   5,0 1,7
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   4,0  15,1 50,6 18,1 4,4 2,3 6,6  7,0 5,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,3 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5  0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,0 1,0  1,1 1,0 1,1 0,8 0,8 1,1  1,1 1,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -120,1 199,8  236,2 342,5 231,4 -189,9 -8,0 67,0  155,8 162,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -122,6 201,9  235,1 346,4 229,9 -189,9 -26,9 65,0  154,4 162,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -173,5 136,6  179,7 248,5 158,8 -234,4 -67,4 48,6  112,2 134,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -53,6 289,9  304,3 410,2 301,5 -170,6 21,3 136,8  231,5 217,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015