Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    12 12  22 16 67 7 13 6  6 16
Brukers alder år  53 52  50 48 50 54 55 54  47 51
Jordbruksareal daa  157 246  391 808 398 165 246 250  391 333
  Leid daa  11 28  104 310 115  44 31  5 20
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  963,2 1037,2  1880,3 3383,8 1824,4 1074,3 1062,6 1058,6  1877,5 1477,7
  Varelager 1000 NOK  35,7 130,8  140,2 695,1 245,4 56,1 51,3 86,0  203,0 165,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  65,1 56,3  201,3 313,7 163,9 127,4 123,7 94,9  167,1 161,3
  Skurtresker 1000 NOK  65,0 38,2  46,1 329,2 112,9 11,6 32,1 167,9  119,0 113,1
  Traktor 1000 NOK  97,3 169,0  213,4 259,3 187,3 99,7 119,7 121,6  208,6 197,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  390,1 292,5  601,2 763,1 511,1 445,6 392,0 364,6  455,5 375,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  309,0 344,8  678,0 1023,4 602,7 334,0 343,9 223,5  724,2 464,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  420 512  857 1354 783 638 871 578  936 1034
  Familien timer  391 474  798 1181 709 622 723 570  715 784
Arealbruk:               
  Bygg daa  82,3 88,8  179,1 294,9 162,2 29,9 75,5 212,5  291,8 277,2
  Havre daa  41,4 62,4  96,1 181,2 93,9 79,6 83,9 32,5  51,3 31,4
  Hvete daa  21,3 74,5  77,9 226,3 98,1 51,9 80,9   21,7 8,1
  Poteter daa      1,3 0,3      4,4
  Grovfôr og beite daa  12,2 10,8  13,6 3,4 9,4  1,9 5,3  17,5 8,6
  Annet daa   9,7  23,8 101,4 33,8 4,1 3,3   8,3 3,5
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  324 381  377 427 395 383 314 412  480 482
  Havre kg  401 426  403 413 411 372 348 337  123 206
  Hvete kg  404 456  431 407 420 239 296   756 756
  Poteter kg      750 750      3322
  Grovfôr og beite FEm  328 347  308 160 311  173 315  732 635
  I alt FEm  328 381  360 363 362 299 294 383  445 453
Kornproduksjon, priser:               
  Bygg NOK/kg  2,15 2,12  2,16 2,33 2,23 2,12 2,14 2,09  2,12 2,15
  Havre NOK/kg  2,05 2,02  1,98 2,04 2,02 1,83 1,90 2,06  2,56 2,28
  Hvete NOK/kg  2,30 2,38  2,45 2,39 2,40 2,48 2,50   1,74 1,74
Variable kostnader NOK/daa  380 381  361 359 365 333 367 258  281 292
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  59,7 71,7  148,3 289,3 143,2 24,5 50,7 178,3  296,0 282,7
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  34,9 44,9  73,0 143,1 72,9 56,5 56,1 20,0  14,4 12,9
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  14,6 84,4  84,9 238,5 103,8 30,8 61,3   41,4 15,5
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   3,8  9,2 49,7 15,6     13,7 5,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5  0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,9 0,9  0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 1,2  1,4 1,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -142,4 -57,0  61,0 202,3 78,5 -95,7 -19,1 131,3  297,5 271,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -169,1 -59,6  59,5 194,2 70,6 -95,7 -84,7 131,3  301,8 273,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -212,9 -89,5  10,3 99,5 9,7 -135,4 -125,1 117,7  264,2 246,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -104,8 19,6  124,6 266,5 142,8 -80,0 3,9 223,7  375,9 338,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015