Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    14 11  20 17 64 6 12 6  16
Brukers alder år  52 51  52 50 51 53 55 55  53
Jordbruksareal daa  157 245  391 916 444 168 236 245  335
  Leid daa  15 20  98 437 153  38 35  26
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1016,4 1119,6  1723,6 3830,2 1982,7 1180,4 1094,4 1082,0  1576,7
  Varelager 1000 NOK  56,0 139,1  152,4 722,1 276,4 43,2 53,2 43,3  174,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  72,1 118,6  163,9 412,4 197,0 142,1 115,5 123,6  169,0
  Skurtresker 1000 NOK  62,1 32,9  34,9 315,9 114,0 11,3 28,9 155,7  143,4
  Traktor 1000 NOK  76,4 121,6  195,0 240,4 165,9 124,8 120,3 132,7  234,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  409,3 311,6  476,4 923,1 539,0 488,5 423,9 364,1  376,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  339,7 395,5  701,1 1216,3 690,2 370,5 352,6 262,6  479,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  426 538  842 1327 803 640 668 567  1000
  Familien timer  388 502  772 1109 709 618 638 550  764
Arealbruk:              
  Bygg daa  75,7 96,6  145,3 443,1 198,1 44,3 59,9 210,0  288,5
  Havre daa  47,1 67,0  117,1 134,5 94,1 71,0 89,8 19,8  19,9
  Hvete daa  22,8 66,6  91,0 250,6 111,4 35,7 68,1   3,8
  Poteter daa  0,1    1,0 0,3     4,4
  Grovfôr og beite daa  8,4 3,9  18,1 11,4 11,2   15,3  14,3
  Annet daa  3,0 10,9  19,7 75,5 28,8 16,5 18,4   4,6
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  303 306  342 382 360 312 265 312  380
  Havre kg  375 340  330 387 358 304 293 247  330
  Hvete kg  369 397  379 453 425 240 248   417
  Poteter kg  3500    1765 1947     3814
  Grovfôr og beite FEm  182 437  240 149 233   463  363
  I alt FEm  303 325  321 364 344 240 230 305  368
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  2,35 2,33  2,38 2,44 2,41 2,13 2,17 2,26  2,33
  Havre NOK/kg  2,02 1,98  2,01 2,16 2,07 1,89 1,93 1,85  2,11
  Hvete NOK/kg  2,49 2,65  2,64 2,65 2,64 3,95 2,94   2,29
Variable kostnader NOK/daa  418 396  372 420 404 388 380 311  304
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  55,1 66,4  120,9 423,8 175,3 29,5 34,5 144,6  264,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  35,1 48,8  80,7 101,0 68,1 41,3 51,6 9,3  14,4
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  21,3 70,3  95,4 307,9 128,3 39,8 51,7   2,2
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   9,4  3,0 34,2 11,7     4,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,3  0,4 0,3 0,4 0,7 0,5 0,6  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,9 0,9  0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  1,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -143,3 26,7  68,8 195,2 91,1 -204,2 -133,6 -113,9  224,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -176,2 26,7  60,4 177,6 73,9 -204,2 -133,6 -123,0  218,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -232,5 -4,8  6,2 58,6 -1,4 -246,9 -177,3 -138,5  191,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -121,1 95,3  148,8 265,8 159,3 -166,7 -93,7 -43,6  294,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015