Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    35 23 30 9 102
Brukers alder år  49 47 51 47 49
Jordbruksareal daa  153 244 376 625 277
  Leid daa  16 23 55 97 35
Eiendeler i jordbruket NOK  420904 674883 1060849 1637240 767623
  Varelager NOK  57381 130403 209509 382897 145345
  Maskiner og redskap NOK  29905 56373 103058 169719 68912
  Skurtresker NOK  18249 24932 43449 90064 32743
  Traktor NOK  46058 55076 104842 111192 71590
  Driftsbygninger NOK  155733 240926 295044 384828 233871
  Jord, veg, osv. NOK  112092 167173 304267 498541 214451
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  751 1076 1349 1991 1107
  Familien timer  662 1014 1159 1574 967
Arealbruk:        
  Bygg daa  60,2 126,2 147,7 219,9 114,3
  Havre daa  53,3 78,1 115,3 158,4 84,7
  Hvete daa  22,5 29,9 82,3 146,8 51,6
  Poteter daa  0,1 3,2 0,4 11,4 1,9
  Grovfôr og beite daa  5,5 3,0 3,3 4,0 4,2
  Annet daa  11,9 3,4 26,8 84,9 20,2
Avlinger pr daa:        
  Bygg kg  401 414 417 450 419
  Havre kg  378 466 434 472 436
  Hvete kg  451 519 434 447 451
  Poteter kg  2700 1870 2727 2650 2354
  Grovfôr og beite FEm  250 211 393 199 280
  I alt FEm  356 410 388 407 390
Kornproduksjon, priser:        
  Bygg NOK/kg  1,93 1,96 1,99 1,98 1,97
  Havre NOK/kg  1,73 1,74 1,77 1,75 1,75
  Hvete NOK/kg  2,41 2,44 2,35 2,33 2,36
Variable kostnader NOK/daa  263 247 236 260 248
Produksjonsinntekt bygg NOK  47680 101229 119302 197941 93556
Produksjonsinntekt havre NOK  34311 63652 89034 124634 64161
Produksjonsinntekt hvete NOK  25368 38847 82867 143888 54533
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  2476  10415 35985 7088
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  268 278 247 285 267
Dekningsbidrag/daa NOK  929 1021 928 962 956
Familiens arbeidsfortj. J NOK  21035 60233 82169 138685 57236
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  59587 111325 132981 165194 110930

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015