Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    33 24 32 8 102
Brukers alder år  49 49 51 48 49
Jordbruksareal daa  153 244 385 648 282
  Leid daa  13 23 49 110 34
Eiendeler i jordbruket NOK  462459 646546 1082486 1622719 785110
  Varelager NOK  66554 109508 218749 386634 146660
  Maskiner og redskap NOK  26416 44060 102421 172125 66154
  Skurtresker NOK  18307 26371 39552 82383 31138
  Traktor NOK  53277 65933 93897 91792 71847
  Driftsbygninger NOK  176881 214920 298468 406260 240106
  Jord, veg, osv. NOK  119582 185754 328670 483524 228511
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  755 1137 1326 2032 1113
  Familien timer  695 1074 1207 1699 1009
Arealbruk:        
  Bygg daa  66,9 118,7 141,3 202,1 112,1
  Havre daa  41,2 78,2 110,8 225,3 85,0
  Hvete daa  29,2 32,0 98,3 114,1 57,3
  Poteter daa  0,1 3,4  7,3 1,4
  Grovfôr og beite daa  5,9 2,5 2,5  3,4
  Annet daa  10,0 9,1 31,9 99,6 23,2
Avlinger pr daa:        
  Bygg kg  429 418 442 468 435
  Havre kg  451 439 481 458 462
  Hvete kg  477 468 550 489 518
  Poteter kg  2067 3248 1100 2966 3092
  Grovfôr og beite FEm  242 352 352  290
  I alt FEm  399 404 449 408 423
Kornproduksjon, priser:        
  Bygg NOK/kg  1,90 1,94 1,98 1,92 1,95
  Havre NOK/kg  1,71 1,67 1,74 1,77 1,72
  Hvete NOK/kg  2,25 2,24 2,25 2,31 2,26
Variable kostnader NOK/daa  242 227 237 245 237
Produksjonsinntekt bygg NOK  54097 91998 121006 194953 94004
Produksjonsinntekt havre NOK  31253 55504 91855 188449 67340
Produksjonsinntekt hvete NOK  31008 32510 123457 145045 68390
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  2123 1244 10449 37000 7160
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  256 288 258 287 271
Dekningsbidrag/daa NOK  997 949 1041 1113 1025
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 132970 140115 266555 315535 207809
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 129295 137695 274431 343684 211596
Familiens arbeidsfortj. J NOK  25429 50276 122385 229212 75455
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  68561 87780 190196 252901 140236

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015