Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 26  28 14 92
Brukers alder år  51 52  48 47 50
Jordbruksareal daa  161 245  372 639 319
  Leid daa  10 26  40 154 46
Eiendeler i jordbruket NOK  498270 717936  1152441 1971062 970973
  Varelager NOK  50428 94236  178922 425680 157456
  Maskiner og redskap NOK  27671 64163  100851 185137 83464
  Skurtresker NOK  10992 14967  39256 125244 37757
  Traktor NOK  72125 80285  108519 183682 100177
  Driftsbygninger NOK  204474 278809  321606 494520 300721
  Jord, veg, osv. NOK  132418 185129  403287 555757 291104
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  654 1025  1222 1946 1127
  Familien timer  592 996  1106 1581 1014
Arealbruk:         
  Bygg daa  81,8 115,1  178,6 222,9 141,2
  Havre daa  47,1 88,3  102,5 113,6 85,1
  Hvete daa  19,3 25,9  62,9 190,0 59,8
  Poteter daa  0,1 2,4   12,9 2,6
  Grovfôr og beite daa  6,7 6,6  6,5 18,9 8,2
  Annet daa  6,2 6,8  21,1 80,9 22,1
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  380 352  375 432 384
  Havre kg  418 433  454 481 448
  Hvete kg  453 462  443 418 434
  Poteter kg  2500 2315   2991 2818
  Grovfôr og beite FEm  169 330  261 235 250
  I alt FEm  358 361  375 398 377
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,78 1,80  1,87 2,05 1,89
  Havre NOK/kg  1,63 1,57  1,65 1,63 1,62
  Hvete NOK/kg  2,21 2,18  2,27 2,31 2,27
Variable kostnader NOK/daa  227 225  232 267 240
Produksjonsinntekt bygg NOK  56439 73457  123397 185806 100688
Produksjonsinntekt havre NOK  33464 59117  75981 93230 62177
Produksjonsinntekt hvete NOK  18470 25297  61190 180449 57448
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  1242 4278  12105 43791 11840
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  278 280  253 360 293
Dekningsbidrag/daa NOK  824 816  867 985 886
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 22327 92100  169045 175715 129657
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK -42 88900  166765 162749 119872
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  -69128 26731  66414 52394 33769

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015