Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 19  28 16 89
Brukers alder år  50 49  49 48 49
Jordbruksareal daa  162 253  389 737 354
  Leid daa  15 27  64 271 79
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  687,7 812,2  1303,0 2445,1 1213,6
  Varelager 1000 NOK  48,2 76,0  135,5 453,9 153,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  60,4 71,7  96,3 263,2 109,4
  Skurtresker 1000 NOK  16,1 19,3  61,7 162,3 57,5
  Traktor 1000 NOK  70,1 109,6  201,8 206,4 142,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  313,1 284,4  337,6 654,4 370,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  179,8 250,4  470,0 702,6 378,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  523 686  1066 1943 974
  Familien timer  501 614  974 1549 853
Arealbruk:         
  Bygg daa  56,3 135,9  159,8 221,3 134,9
  Havre daa  47,2 66,7  91,0 164,6 85,2
  Hvete daa  38,9 31,5  96,1 256,7 94,3
  Poteter daa      8,2 1,5
  Grovfôr og beite daa  9,5 12,9  9,9 11,3 10,5
  Annet daa  9,6 5,8  31,9 74,8 27,3
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  359 339  372 423 378
  Havre kg  304 397  409 402 389
  Hvete kg  349 457  474 416 428
  Poteter kg  2500    2827 2825
  Grovfôr og beite FEm  195 258  294 362 273
  I alt FEm  304 340  379 384 365
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,73 1,74  1,76 1,83 1,78
  Havre NOK/kg  1,57 1,60  1,59 1,56 1,58
  Hvete NOK/kg  1,98 2,04  2,09 2,06 2,06
Variable kostnader NOK/daa  248 225  267 282 264
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  34,6 71,5  103,4 170,4 88,3
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  23,1 42,8  58,2 100,8 51,8
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  28,6 32,7  94,7 233,1 86,5
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  2,4 3,7  7,9 39,2 11,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,3  0,3 0,3 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 0,9  0,9 1,0 0,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -72,7 104,7  174,8 232,6 146,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -72,7 101,6  172,1 230,5 139,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -128,2 58,5  108,1 148,9 76,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015