Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 24  28 18 94
Brukers alder år  50 50  49 50 50
Jordbruksareal daa  163 237  386 742 355
  Leid daa  6 25  86 283 87
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  897,8 855,7  1326,4 2387,2 1282,3
  Varelager 1000 NOK  53,5 68,3  144,0 457,9 160,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  99,6 67,2  100,0 282,4 123,5
  Skurtresker 1000 NOK  29,2 28,3  31,5 182,9 58,5
  Traktor 1000 NOK  77,6 150,6  214,6 184,4 159,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  368,7 285,1  342,3 612,9 376,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  269,1 255,6  493,8 666,7 403,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  500 635  1062 1876 953
  Familien timer  465 546  926 1591 827
Arealbruk:         
  Bygg daa  75,0 114,5  126,1 195,6 121,6
  Havre daa  44,7 51,5  112,6 138,7 83,4
  Hvete daa  30,2 47,4  114,9 301,6 111,6
  Poteter daa     0,1 5,9 1,2
  Grovfôr og beite daa  3,3 16,7  9,3 11,9 10,1
  Annet daa  10,0 6,5  23,0 84,3 26,9
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  362 344  395 482 405
  Havre kg  317 438  400 452 412
  Hvete kg  409 445  508 464 472
  Poteter kg     1750 2609 2578
  Grovfôr og beite FEm  274 214  283 232 244
  I alt FEm  332 350  402 417 392
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,71 1,69  1,74 1,84 1,76
  Havre NOK/kg  1,58 1,67  1,61 1,61 1,62
  Hvete NOK/kg  2,13 2,03  1,99 2,02 2,02
Variable kostnader NOK/daa  306 236  271 295 278
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  47,5 63,5  88,2 174,4 87,0
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  22,3 36,0  73,0 108,7 56,8
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  26,4 42,6  118,3 286,6 107,6
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  0,8 5,0  8,2 30,8 9,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,3 0,3 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 0,9  1,0 1,0 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -130,7 49,3  196,4 256,7 152,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -130,7 45,6  194,2 261,6 149,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -220,8 -2,0  120,3 169,5 73,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -98,7 95,8  250,1 301,7 199,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015