Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 24  27 15 90
Brukers alder år  51 50  52 47 50
Jordbruksareal daa  164 242  398 789 357
  Leid daa  2 40  64 332 86
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  906,6 943,2  1404,8 2758,7 1363,8
  Varelager 1000 NOK  67,0 97,8  179,7 587,6 194,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  87,2 74,7  109,4 294,7 123,3
  Skurtresker 1000 NOK  35,5 20,4  48,4 187,8 60,2
  Traktor 1000 NOK  85,1 169,6  177,5 259,8 166,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  345,8 342,4  325,3 722,6 395,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  285,7 237,6  564,4 706,2 422,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  496 696  1180 1835 969
  Familien timer  455 619  1080 1560 862
Arealbruk:         
  Bygg daa  64,9 97,8  150,1 220,9 124,4
  Havre daa  39,1 74,2  90,2 143,5 80,3
  Hvete daa  51,1 51,2  119,9 308,6 114,2
  Poteter daa  0,1    10,7 1,8
  Grovfôr og beite daa  2,5 15,2  13,3 5,7 9,6
  Annet daa  6,6 4,1  24,4 99,3 26,6
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  494 424  479 493 473
  Havre kg  408 411  463 494 453
  Hvete kg  445 463  498 539 506
  Poteter kg  2500    2023 2026
  Grovfôr og beite FEm  196 268  301 305 281
  I alt FEm  434 394  444 474 445
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,88 1,89  1,87 1,95 1,90
  Havre NOK/kg  1,67 1,72  1,71 1,72 1,71
  Hvete NOK/kg  2,00 1,88  2,06 2,03 2,02
Variable kostnader NOK/daa  276 257  290 318 293
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  66,2 78,9  137,2 228,4 116,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  24,8 54,6  72,1 122,7 62,7
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  49,0 46,4  129,8 363,3 124,3
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  2,9 3,9  11,6 43,2 12,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,4  0,3 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,1 1,1  1,1 1,1 1,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 12,4 108,4  237,9 338,3 212,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 12,4 104,6  236,7 349,0 211,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -114,5 36,0  157,7 218,9 114,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 76,0 176,3  300,2 393,4 273,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015