Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 26  28 18 98
Brukers alder år  51 50  52 48 50
Jordbruksareal daa  161 241  398 762 357
  Leid daa  4 34  72 293 84
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  973,4 958,2  1601,0 3073,5 1511,4
  Varelager 1000 NOK  57,1 83,5  144,4 532,8 175,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  92,2 94,8  128,4 252,9 129,2
  Skurtresker 1000 NOK  34,7 19,2  73,0 317,8 92,3
  Traktor 1000 NOK  77,5 160,5  174,9 273,5 164,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  420,7 347,1  488,6 766,5 471,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  290,9 252,5  591,6 929,9 477,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  479 591  1076 1633 878
  Familien timer  429 538  972 1382 776
Arealbruk:         
  Bygg daa  69,6 113,4  141,7 267,4 137,5
  Havre daa  31,1 58,1  103,3 157,2 80,9
  Hvete daa  52,5 53,2  114,4 257,1 106,4
  Poteter daa  0,1    5,3 1,0
  Grovfôr og beite daa  3,0 7,3  14,4 5,5 7,7
  Annet daa  4,7 9,4  24,2 69,8 23,3
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  368 359  384 433 395
  Havre kg  329 362  383 409 384
  Hvete kg  315 291  336 347 332
  Poteter kg  2000    2620 2614
  Grovfôr og beite FEm  263 315  418 109 354
  I alt FEm  323 323  344 360 344
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,04 2,07  2,02 2,10 2,06
  Havre NOK/kg  1,84 1,89  1,94 1,89 1,90
  Hvete NOK/kg  2,27 2,22  2,22 2,13 2,18
Variable kostnader NOK/daa  377 353  362 406 380
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  51,7 80,5  108,8 272,8 116,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  18,6 40,2  78,9 133,0 61,9
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  41,8 34,7  83,8 182,7 76,3
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  2,8 2,8  12,4 30,9 10,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,3 0,3 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 0,8  0,8 0,9 0,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -141,8 -1,7  65,2 180,5 64,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -141,8 -4,1  55,0 173,6 54,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -191,3 -44,1  17,5 100,8 5,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -99,3 62,7  116,9 227,4 116,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015