Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 20  27 21 92
Brukers alder år  53 53  51 50 52
Jordbruksareal daa  162 244  382 845 398
  Leid daa  10 31  83 362 116
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  994,9 1053,5  1662,2 3650,2 1796,2
  Varelager 1000 NOK  52,6 96,7  153,5 658,8 229,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  89,0 111,4  158,9 391,2 181,5
  Skurtresker 1000 NOK  43,3 65,1  39,9 314,7 108,1
  Traktor 1000 NOK  87,8 113,9  193,4 293,1 171,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  394,7 339,8  447,8 853,4 495,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  327,0 326,5  668,7 1139,1 609,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  482 573  843 1450 820
  Familien timer  449 543  746 1153 709
Arealbruk:         
  Bygg daa  76,4 116,2  179,3 431,1 195,8
  Havre daa  49,4 58,8  98,3 119,4 80,7
  Hvete daa  24,2 49,8  75,7 211,2 87,0
  Poteter daa  0,1    4,1 1,0
  Grovfôr og beite daa  5,3 6,8  13,8 15,1 10,3
  Annet daa  6,8 12,1  14,6 64,2 23,2
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  325 309  353 386 361
  Havre kg  347 314  337 374 347
  Hvete kg  317 359  370 445 407
  Poteter kg  3500    3413 3415
  Grovfôr og beite FEm  182 455  246 239 270
  I alt FEm  292 301  327 364 338
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,25 2,29  2,34 2,45 2,38
  Havre NOK/kg  1,97 1,97  2,01 2,16 2,06
  Hvete NOK/kg  2,95 2,63  2,61 2,64 2,65
Variable kostnader NOK/daa  396 372  367 403 388
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  56,5 79,9  149,5 423,2 172,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  33,6 38,6  69,3 87,0 56,6
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  24,4 47,2  76,1 254,1 96,4
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   5,2  2,2 30,9 8,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,4 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,9 0,9  1,0 1,1 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -136,9 -58,0  81,6 254,1 95,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -154,6 -60,4  74,3 244,8 81,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -204,7 -90,7  26,7 145,2 19,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -103,2 -1,7  165,1 320,3 161,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015