Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    20 23  28 22 96
Brukers alder år  54 51  53 51 52
Jordbruksareal daa  168 252  382 857 406
  Leid daa  14 35  92 403 130
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  927,8 1317,8  1831,9 3486,6 1864,0
  Varelager 1000 NOK  57,5 119,7  173,9 702,9 254,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  81,9 129,2  160,4 452,3 199,0
  Skurtresker 1000 NOK  42,6 74,3  30,8 270,6 97,7
  Traktor 1000 NOK  85,9 143,4  227,2 297,5 188,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  331,5 386,6  472,6 753,1 483,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  327,8 464,6  766,9 1010,1 640,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  448 613  858 1597 861
  Familien timer  428 555  764 1257 738
Arealbruk:         
  Bygg daa  65,3 107,4  130,1 297,6 147,0
  Havre daa  69,6 72,8  109,1 131,7 94,0
  Hvete daa  18,3 47,7  101,1 317,8 117,9
  Poteter daa      3,5 0,8
  Grovfôr og beite daa  6,7 11,4  19,8 11,4 13,1
  Annet daa  8,6 12,4  22,2 94,5 32,9
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  434 422  461 465 455
  Havre kg  445 470  426 398 428
  Hvete kg  379 510  460 524 501
  Poteter kg      3040 3040
  Grovfôr og beite FEm  213 273  373 444 348
  I alt FEm  397 413  425 447 432
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,39 2,39  2,42 2,68 2,53
  Havre NOK/kg  2,08 2,16  2,20 2,33 2,21
  Hvete NOK/kg  2,47 2,75  2,63 2,76 2,72
Variable kostnader NOK/daa  391 386  388 374 382
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  69,4 108,0  145,6 351,3 165,7
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  64,5 75,0  101,9 122,1 89,1
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  18,2 68,1  125,6 459,9 162,2
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  2,9 3,7  9,1 72,8 20,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,5 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,1 1,2  1,2 1,4 1,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 30,1 163,7  224,6 508,9 311,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 26,3 160,3  221,4 531,1 308,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -8,7 103,4  169,1 454,2 249,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 110,6 253,8  313,5 580,6 392,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015