Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 22  29 23 97
Brukers alder år  53 52  52 51 52
Jordbruksareal daa  170 250  383 853 413
  Leid daa  12 35  92 400 133
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1215,1 1410,8  2170,9 4288,9 2263,5
  Varelager 1000 NOK  81,2 139,1  165,5 721,8 270,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  73,0 157,6  180,0 474,6 218,6
  Skurtresker 1000 NOK  40,5 79,2  57,5 297,3 114,8
  Traktor 1000 NOK  93,8 162,9  233,0 268,6 193,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  519,3 321,2  638,1 1125,6 648,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  406,9 550,6  896,6 1401,0 817,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  422 576  721 1593 821
  Familien timer  406 509  620 1210 681
Arealbruk:         
  Bygg daa  86,2 105,7  161,8 314,4 167,1
  Havre daa  44,6 51,6  82,2 160,4 84,4
  Hvete daa  31,9 66,6  91,7 266,6 113,0
  Poteter daa      3,0 0,7
  Grovfôr og beite daa  5,1 8,0  16,1 17,7 12,0
  Annet daa  1,9 18,1  31,0 90,9 35,3
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  473 434  458 505 477
  Havre kg  487 485  493 486 488
  Hvete kg  491 446  459 412 433
  Poteter kg      2504 2504
  Grovfôr og beite FEm  193 274  342 307 305
  I alt FEm  438 398  428 419 420
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,55 2,43  2,47 2,68 2,57
  Havre NOK/kg  2,23 2,35  2,33 2,32 2,32
  Hvete NOK/kg  3,10 2,87  2,86 2,86 2,88
Variable kostnader NOK/daa  441 427  460 410 429
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  105,5 111,4  179,7 407,4 200,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  48,9 60,7  95,6 186,1 97,6
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  50,9 85,4  119,6 325,9 143,9
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   3,8  22,1 47,9 18,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,3 1,2  1,2 1,4 1,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 75,5 78,4  199,1 406,0 259,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 73,1 76,3  196,1 415,8 251,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  53,0 28,7  146,4 360,4 203,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 152,0 170,0  288,9 474,5 337,6