Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 29  31 23 101
Brukers alder år  52 53  49 48 51
Jordbruksareal daa  165 253  385 816 404
  Leid daa  1 54  110 413 144
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1800,6 1661,3  2263,1 4578,1 2504,6
  Varelager 1000 NOK  60,2 103,2  139,4 458,4 186,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  104,7 159,0  194,7 508,4 237,8
  Skurtresker 1000 NOK  32,5 64,0  60,1 349,8 121,7
  Traktor 1000 NOK  142,4 152,9  173,0 349,7 200,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  650,7 594,4  810,4 1225,2 801,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  810,0 587,4  882,5 1686,4 955,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  375 555  624 1330 715
  Familien timer  361 502  535 961 587
Arealbruk:         
  Bygg daa  85,5 117,8  175,3 333,6 177,8
  Havre daa  27,1 70,3  86,2 182,5 92,5
  Hvete daa  16,5 36,4  69,4 161,4 71,1
  Poteter daa       
  Grovfôr og beite daa  27,7 8,6  39,2 34,6 26,8
  Annet daa  8,1 20,2  15,3 104,4 35,7
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  366 314  326 301 316
  Havre kg  194 243  258 249 248
  Hvete kg  269 223  249 279 261
  Poteter kg       
  Grovfôr og beite FEm  94 253  176 194 175
  I alt FEm  265 253  268 261 262
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,38 2,57  2,64 2,62 2,59
  Havre NOK/kg  2,30 2,37  2,39 2,46 2,41
  Hvete NOK/kg  3,58 2,97  3,35 3,05 3,12
Variable kostnader NOK/daa  417 481  410 451 442
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  83,0 98,7  145,5 271,9 148,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  12,3 37,3  49,7 100,6 50,8
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  18,9 32,9  57,7 121,6 57,9
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  4,8 3,1  4,2 46,1 13,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,4 0,9  1,0 1,1 1,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -134,5 -176,6  -93,9 -21,8 -83,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -138,1 -189,2  -107,9 -118,7 -132,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -193,1 -236,1  -144,2 -191,8 -187,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -46,5 -108,0  -2,2 38,3 -9,9