Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 28  36 23 104
Brukers alder år  55 53  49 48 51
Jordbruksareal daa  164 254  393 873 423
  Leid daa  2 60  110 409 145
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1527,9 1935,1  2971,9 5298,9 2958,1
  Varelager 1000 NOK  70,7 132,2  288,0 818,2 327,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  87,0 159,4  308,6 561,8 287,4
  Skurtresker 1000 NOK  74,3 84,6  87,3 389,3 150,5
  Traktor 1000 NOK  121,7 149,4  224,9 360,3 217,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  411,2 655,3  991,2 1367,6 885,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  762,7 753,8  1072,0 1801,8 1090,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  391 592  614 1262 712
  Familien timer  378 510  521 902 576
Arealbruk:         
  Bygg daa  80,1 117,3  142,6 299,4 160,1
  Havre daa  23,9 50,7  105,4 134,9 83,7
  Hvete daa  40,1 59,4  100,6 284,0 119,8
  Poteter daa     5,2  1,8
  Grovfôr og beite daa  6,1 8,6  15,4 24,7 14,1
  Annet daa  14,1 18,4  23,3 129,8 43,9
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  488 471  437 445 450
  Havre kg  407 458  429 421 430
  Hvete kg  463 507  537 592 558
  Poteter kg     2977  2977
  Grovfôr og beite FEm  138 252  219 296 249
  I alt FEm  403 441  431 463 445
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,80 2,69  2,67 2,75 2,72
  Havre NOK/kg  2,43 2,47  2,46 2,61 2,51
  Hvete NOK/kg  3,26 3,04  3,14 3,08 3,10
Variable kostnader NOK/daa  498 503  440 434 451
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  104,4 152,0  169,1 368,6 197,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  24,0 56,3  114,5 155,5 92,9
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  60,5 92,4  174,4 560,9 218,6
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  1,7 4,6  4,0 64,3 17,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,6 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,3 1,3  1,5 1,6 1,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -69,8 101,0  263,3 614,5 335,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -72,6 93,5  250,2 673,0 325,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -125,8 49,1  195,5 591,0 264,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -8,8 186,6  358,4 677,7 412,5