Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 27  38 25 107
Brukers alder år  53 56  50 51 52
Jordbruksareal daa  169 254  398 868 433
  Leid daa  1 49  100 455 154
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1750,7 2240,5  3140,0 5728,6 3260,5
  Varelager 1000 NOK  113,8 160,0  313,4 913,6 380,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  106,0 177,3  345,1 771,9 362,5
  Skurtresker 1000 NOK  20,2 82,1  77,4 329,3 127,8
  Traktor 1000 NOK  112,1 163,3  197,2 392,8 218,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  518,3 969,3  946,4 1649,9 1036,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  879,6 688,2  1260,5 1671,1 1134,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  415 644  607 1380 763
  Familien timer  384 540  488 1076 619
Arealbruk:         
  Bygg daa  97,1 128,0  183,6 343,2 190,4
  Havre daa  28,8 53,7  101,2 186,5 98,4
  Hvete daa  39,0 47,2  76,1 225,1 97,5
  Poteter daa       
  Grovfôr og beite daa  3,9 6,1  13,8 24,6 12,7
  Annet daa  0,4 19,3  23,1 88,4 33,8
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  391 438  412 435 425
  Havre kg  444 437  387 414 409
  Hvete kg  494 376  394 423 411
  Poteter kg       
  Grovfôr og beite FEm  205 346  254 293 280
  I alt FEm  399 376  367 399 385
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,95 2,94  2,93 2,95 2,94
  Havre NOK/kg  3,21 2,74  2,95 2,79 2,85
  Hvete NOK/kg  3,10 3,51  3,61 3,51 3,50
Variable kostnader NOK/daa  521 494  451 508 488
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  111,7 163,9  225,3 440,7 239,0
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  42,9 62,9  114,5 217,5 114,7
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  58,1 62,1  109,0 368,1 148,6
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   1,2  6,6 40,9 12,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,6 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,4 1,4  1,4 1,5 1,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -92,4 7,2  111,0 385,0 186,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -102,9 7,2  96,6 381,2 167,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -196,6 -49,6  -7,7 270,2 73,6
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -16,2 92,2  224,0 457,0 272,9